Η πιθανή σχέση των τριών συνοπτικών με το κατά Ιωάννην

Σχέσεις με το κατά Ιωάννην, αλληλεξαρτήσεις, θεωρίες.

 

Λέξεις Κλειδιά: κατά Ιωάννην, ιστορία πηγών, συνοπτικοί