Ο Μάρκος κι οι πηγές του

Κατά Μάρκον ευαγγέλιο: πηγές, σχέση με τους άλλους δύο συνοπτικούς, προβλήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: κατά Μάρκον, ιστορία πηγών, συνοπτικοί

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Κατά Μάρκον: Προτεραιότητα και Πηγές

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Κατά Μάρκον: Προτεραιότητα και Πηγές