Χωρικοί – Χρονικοί Συμβιβασμοί

Η ενότητα αυτή αναλύει μεθόδους οι οποίες βασίζονται στη χρήση επιπλέον χώρου με σκοπό τη μείωση του συνολικού χρόνου εκτέλεσής τους. Οι τρεις κύριες έννοιες που παρουσιάζονται στην ενότητα είναι η ταξινόμηση με απαρίθμηση, η ταύτιση προτύπου με τους αλγορίθμους Horspool και Boyer-Moore και ο κατακερματισμός.

 

Λέξεις Κλειδιά: Συμβιβασμοί, ταξινόμηση με απαρίθμηση, ταύτιση προτύπου, ολίσθηση, Horspool, Boyer-Moore, ανοικτός κατακερματισμός, κλειστός κατακερματισμός