Περιορισμοί της Αλγοριθμικής Ισχύος

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μια παρουσίαση εννοιών σχετικά με τους περιορισμούς της αλγοριθμικής ισχύος. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται τα κατώτερα φράγματα και οι κλάσεις P και NP

 

Λέξεις Κλειδιά: Περιορισμοί αλγοριθμικής ισχύος, κατώτερο φράγμα, δένδρα απόφασης, κλάση P, κλάση NP, CNF, NP-complete