Στοιχεία και Διεργασίες

Περιγραφή των εννοιών του στοιχείου και της διεργασίας συμμετρίας, της ύπαρξης των αξόνων περιστροφής, των επιπέδων κατοπτρισμού, του κέντρου συμμετρίας και των αξόνων στροφοκατοπτρισμού σε ένα μόριο.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Διεργασία Συμμετρίας, Άξονας Περιστροφής, Επίπεδο Κατοπτρισμού, Κέντρο Aναστροφής, Άξονας Στροφοκατοπτρισμού.

 

Παρουσίαση

Ενότητα 2η: Στοιχεία και Διεργασίες