Ορισμοί - Έννοιες
  1. Μεγέθυνση
  2. Η εκθετική μεγέθυνση
  3. Οικονομική δραστηριότητα και περιβάλλον

Λέξεις κλειδιά: μεγέθυνση, ανάπτυξη, εκθετική μεγέθυνση, οικονομία, περιβάλλον