Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  1. Εισαγωγή
  2. Ορισμοί - Στόχοι

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντικές επιπτώσεις, έργα

ΕΝΟΤΗΤΑ_02. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων