Μεθοδολογία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων I
  1. Μεθοδολογία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  2. Θέματα - κλειδιά ανά περιβαλλοντικό τομέα
  3. Εναλλακτικές λύσεις, επανορθωτικά μέτρα και παρακολούθηση
  4. Δημοσιοποίηση και διαδικασία λήψης αποφάσεων

Λέξεις κλειδιά: εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επανορθωτικά μέτρα, παρακολούθηση, δημοσιοποίηση, διαδικασία λήψης αποφάσεων