Μεθοδολογία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων II
  1. Διάγραμμα ροής της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
  2. Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση
  3. Περιβαλλοντικοί δείκτες

Λέξεις κλειδιά: διάγραμμα ροής, διαδικασία λήψης αποφάσεων, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, περιβαλλοντικοί δείκτες

 

ΕΝΟΤΗΤΑ_05. Μεθοδολογία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων II