Ο θεσμός της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  1. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  2. Ελληνική Νομοθεσία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Λέξεις κλειδιά: ευρωπαϊκή νομοθεσία, ελληνική νομοθεσία