Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων I
  1. Τι είναι Εκτίμηση Κοινωνικών  Επιπτώσεων;
  2. Οι κύριες αξίες της εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων
  3. Οι κύριες αρχές της εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων
  4. Διεθνείς αρχές που έχουν σχέση με την Εκτίμηση των Κοινωνικών Επιπτώσεων

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές επιπτώσεις, αξίες, αρχές

 

ΕΝΟΤΗΤΑ_07. Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων I