Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων II
  1. Κοινωνικές αλλαγές και κοινωνικές επιπτώσεις
  2. Τα περιβάλλοντα

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές αλλαγές, κοινωνικές επιπτώσεις, περιβάλλοντα

ΕΝΟΤΗΤΑ_08. Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων II