Μοριακή οργάνωση χρωμοσώματος
  1. Τα χρωμοσώματα των ευκαρυωτικών οργανισμών
  2.  Το ευκαρυωτικό γονιδίωμα
  3. Κωδικοποιόν DNA
  4. Μοναχικά γονίδια
  5. Οικογένειες γονιδίων
  6. Γονιδιακός διπλασιασμός, εναρμονισμένη εξέλιξη
  7.  Μη κωδικοποιόν DNA
  8. Επαναλαμβανόμενο DNA
  9.  ENCODE, Encyclopedia of DNA elements

 

Λέξεις Κλειδιά: ευκαρυωτικό γονιδίωμα, Κωδικοποιόν DNA, Μοναχικά γονίδια, Οικογένειες γονιδίων, Γονιδιακός διπλασιασμός,  Μη κωδικοποιόν DNA, επαναλαμβανόμενο DNA