Ένζυμα Μοριακής βιολογίας– ΕΝΔ Περιορισμού – Χαρτογράφηση
 1. Γενετική Μηχανική
 2.  Κλωνοποίηση DNA
 3.  Βασικά “Εργαλεία” Γενετικής Μηχανικής
 4. Ένζυμα
 5. Νουκλεάσες
 6. Πολυμεράσες
 7. Τροποποιητικά
 8. Ενδονουκλεάσες περιορισμού
 9. Λιγάσες
 10. Ανάλυση μεγέθους τμημάτων DNA
 11. Χαρτογράφηση με ένζυμα περιορισμού
 12. Ασκήσεις

 

Λέξεις  κλειδιά: Κλωνοποίηση, ένζυμα, ενδονουκλεάσες περιορισμού, χαρτογράφηση