Φορείς κλωνοποίησης
  1. Ορισμός
  2.  Χαρακτηριστικά φορέων κλωνοποίησης
  3.  Φορείς για προκαρυωτικά συστήματα
  4. Πλασμίδια
  5.  Βακτηριοφάγοι λ
  6.  Κοσμίδια
  7. Τεχνητά χρωμοσώματα βακτηρίων ΒACs
  8.  Κριτήρια επιλογής φορέων κλωνοποίησης

 

Λέξεις  κλειδιά: Πλασμίδια, Βακτηριοφάγοι λ, Κοσμίδια, Τεχνητά χρωμοσώματα βακτηρίων ΒACs