Κλωνοποίηση σε ευκαρυωτικά συστήματα-ζύμες
 1. Κλωνοποίηση σε ευκαρυωτικά συστήματα
 2. ΖΥΜΗ: Μοντέλο Μοριακής Γενετικής και Γενετικής Μηχανικής
 3.  Κύκλος ζωής
 4. Συζευκτικοί τύποι
 5. Πλεονεκτήματα
 6. Πλασμίδιο 2μ
 7. ΖΥΜΗ: Φορείς κλωνοποίησης
 8. Yeast Episomal plasmids-ps (Επισωματικά πλασμίδια ζύμης)
 9. Yeast Integrative plasmids-YΙps (Πλασμίδια Ενσωμάτωσης ζύμης)
 10. Yeast Replicative plasmids-YRps (Ανεξάρτητα αντιγραφόμενα πλασμίδια ζύμης)
 11. Yeast Centromere plasmids-Ycps (Κεντρομερικά πλασμίδια ζύμης)
 12. Yeast Artificial Chromosomes-YACs (Τεχνητά χρωμοσώματα ζύμης)

 

Λέξεις  κλειδιά:  Ζύμη, πλασμίδια, συζευκτικοί τύποι