Τεχνικές ανάλυσης γενετικού υλικού
 1. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
 2.   Αλληλούχιση DNA
 3. Μέθοδος Sanger
 4.  «Πυροαλληλούχιση» DNA (Pyrosequencing)
 5.  Illumina sequencing
 6.  Μελέτη θέσης αλληλουχιών
 7. Χαρτογράφηση με ενδονουκλεάσες περιορισμού
 8.  Υβριδισμός κατά Southern
 9.  In situ υβριδιμός
 10. FISH
 11. Μελέτη έκφρασης γονιδίων
 12. Υβριδισμός κατά Northern
 13. RNA-DNA in situ υβριδισμός
 14.  RT-PCR
 15. Real time-PCR
 16. Μεταλλαξιγένεση in vitro
 17. Τυχαία μεταλλαξιγένεση
 18. Κατευθυνόμενη μεταλλαξιγένεση
 19.  Συστήματα ελεγχόμενης έκφρασης
 20.  Μεταφορά γονιδίων σε κύτταρα

 

Λέξεις  κλειδιά: Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR),   Αλληλούχιση DNA, Υβριδισμός κατά Southern,  In situ υβριδιμός, Υβριδισμός κατά Northern, Real time-PCR, Μεταλλαξιγένεση