2. Δεσμοί στις Ενώσεις Συναρμογής
  1. Δεσμοί και περιγραφή Σύμπλοκων Ενώσεων
  2. Ισομερείς Σύμπλοκες Ενώσεις
  3. Πλήρης θεωρία δεσμού στις Σύμπλοκες Ενώσεις