4. Οι Ενώσεις Συναρμογής είναι μια ομάδα από το σύνολο των χημικών ενώσεων
  1. Σύμπλοκα Αλογονούχων Ενώσεων
  2. Υδριδο - σύμπλοκα , Σύμπλοκα του διοξυγόνου (Ο2) και του διαζώτου (Ν2)
  3. Καρβονυλο σύμπλοκα
  4. Σύμπλοκα καρβενίων