Διεργασίες επούλωσης
 1. Mικροδιεργασίες Επούλωσης
  1. Σχηματισμός TiO2
  2. Σχηματισμός υδάτινου φλοιού (υδροφιλία)
  3. Επικάθηση ιόντων
  4. Προσρόφηση πρωτεϊνών
  5. Σύνδεση κυττάρων
 2. Χημικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις μικροδιεργασίες επούλωσης
  1. Υδροφιλία ή Μέγεθος Διαβροχής
  2. Κατάσταση επιφανειακής ενέργειας
 3. Μηχανικοί παράγοντες μικροδομής που επηρεάζουν τις μικροδιεργασίες