Απο τη θεωρία στην πράξη: Σχεδιάζοντας ένα γλωσσικό μάθημα - From Theory to Practice: Designing a language lesson. Teaching material and language skills’ development

Πρόκειται για ένα κείμενο που έχει σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες και διδάσκοντες/ διδάσκουσες της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας να σχεδιάσουν και να διδάξουν γλωσσικά μαθήματα σε αλλοδαπούς ενήλικες που επιθυμούν να κατακτήσουν τις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες στην Ελληνική, απαραίτητες στην καθημερινή ζωή (επίπεδο αρχαρίων Α1 και Α2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης). Παρέχει, για τον λόγο αυτό, θεωρητικές προτάσεις για την προσέγγιση και τη διδασκαλία του γλωσσικού υλικού, αλλά και παραδείγματα διδασκαλίας του οργανωμένα σε σχέδια μαθημάτων κατάλληλα για τμήματα αρχαρίων (επίπεδο Α).

Τhis support material aims to help teachers of Greek as a second/foreign language to plan and teach language lessons to foreign adults who wish to acquire basic communication skills in modern Greek necessary to everyday life (level A1 and A2 according to the Common European Framework of Reference for Languages of the Council of Europe). For this reason it provides theoretical suggestions for designing language materials, but also examples of teaching methods organized in lesson plans suitable for beginners’ classes (level A).