Ομαδοποίηση – Μέρος Α’

Σε αυτή την ενότητα αναλύεται η λειτουργία της ομαδοποίησης. Παρέχονται βασικές έννοιες και ορισμοί, στοιχεία για τους τύπους ομάδων και παρουσιάζεται ο αλγόριθμος ομαδοποίησης k-means μαζί με ένα παράδειγμα εφαρμογής του. Τέλος, αναφέρονται ζητήματα που προκύπτουν αναφορικά με τις παραμέτρους και παραλλαγές του αλγορίθμου.

 

Λέξεις κλειδιά: Ομαδοποίηση, διαχωριστική ομαδοποίηση, αλγόριθμος τμηματοποίησης, k-means, αρχική επιλογή κέντρου, k-medians.