Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέρος Πρώτο)

Στην παρούσα ενότητα  παρουσιάζονται αναλυτικά τα εκπαιδευτικά συστήματα σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τα συστήματα παροχής τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και γεωργικής εκπαίδευσης. Η πρώτη χώρα που παρουσιάζεται είναι η Αυστρία στην οποία τα συστήματα προσφοράς τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα και παρουσιάζουν αρκετά μεγάλη απήχηση. Ακολουθεί η περιγραφή του εκπαιδευτικού συστήματος της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Δανίας.    

 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, γεωργική εκπαίδευση, πράσινο πιστοποιητικό, ινστιτούτα αγροτικής ανάπτυξης ενηλίκων, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία.