Η Μάθηση στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η έκτη ενότητα αναφέρεται στην έννοια της μάθησης και στη σημασία της κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς πρόκειται για μια διεργασία η οποία ξεκινά από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Παρουσιάζονται οι διαφορές ανάμεσα στη μάθηση ως πνευματική και ως βιολογική διαδικασία, ενώ γίνεται διάκριση της μάθησης ανάλογα με το σκοπό τον οποίο επιτελεί κάθε φορά. Στη συνέχεια, εισάγεται η έννοια της ικανότητας για μάθηση και αναλύεται η σχέση της με την ευφυΐα. Επιπλέον, στα πλαίσια της ενότητας, αναλύονται τα κίνητρα που οδηγούν στην μάθηση και στην πρόσληψη γνώσης, ενώ αναπτύσσονται κάποιες θεωρίες κινήτρων. Εκτός των προηγούμενων, μεγάλη σημασία για τη μάθηση έχει η επιτυχία που μπορεί να έχει ο άνθρωπος αφού έχει περάσει μέσα από μια διαδικασία εκπαίδευσης. Στην ενότητα εξηγείται με ποιον τρόπο η επιτυχία μπορεί να οδηγήσει στη μάθηση και να ενεργοποιήσει τις μαθησιακές ικανότητες του ατόμου. Στο τέλος της ενότητας παρουσιάζονται οι μαθησιακές φάσεις, όπως έχουν οριστεί από τους κλασικούς παιδαγωγούς, ξεκινώντας από την πιο απλή και τη λιγότερο απαιτητική και φτάνοντας στην περισσότερο δύσκολη και απαιτητική φάση κατά τη διαδικασία της μάθησης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μάθηση, Ικανότητα για μάθηση, ευφυΐα, κίνητρα, επιτυχία, μαθησιακές φάσεις.