Εκπαιδευτικός σχεδιασμός

Στην ενότητα γίνεται αρχικά μια εισαγωγή στην έννοια του διδακτικού στόχου και στη σημασία του κατά τη διαδικασία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια ορίζονται οι διδακτικοί στόχοι σύμφωνα με κλασικούς παιδαγωγούς όπως ο Mager και ο Büscher. Ακολουθεί παρουσίαση της διαίρεσης των διδακτικών στόχων σύμφωνα με τον Büscher, καθώς και η βασική ταξινόμησή τους. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η ταξινομία των διδακτικών στόχων στο νοητικό τομέα συμπεριφοράς, στο συναισθηματικό και στον ψυχοκινητικό τομέα συμπεριφοράς.     

 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτικός στόχος, διαίρεση διδακτικών στόχων, ταξινομία διδακτικών στόχων, νοητικός τομέας συμπεριφοράς, συναισθηματικός τομέας συμπεριφοράς, ψυχοκινητικός τομέας συμπεριφοράς.