Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο

Στην ενότητα παρουσιάζονται κάποιες βασικές κατευθύνσεις που αφορούν το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον αγροτικό χώρο. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες των αγροτικών περιοχών που τις διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες αστικές ή ημι-αστικές περιοχές. Στη συνέχεια, και έχοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών παρουσιάζονται τα σημαντικότερα σημεία που αφορούν το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται με τη μέθοδο curriculum, καθώς προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες τόσο ως προς το περιεχόμενο που πρέπει να διδαχθεί όσο και ως προς την καταλληλότερη μεθοδολογία.      

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικά προγράμματα, αγροτικός χώρος, σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, curriculum.