Μορφές διδασκαλίας

Η ενότητα ξεκινά με την παρουσίαση των παραδοσιακών και των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Στη συνέχεια γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στις δυνατότητες που προσφέρει. Ταυτόχρονα αναλύεται η έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης ως σύγχρονης μεθόδου απόκτησης γνώσεων με τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών. Επίσης παρουσιάζονται οι αρχές της εξατομικευμένης διδασκαλίας, καθώς και της αυτοεκπαίδευσης, ενώ αναλύονται οι διαφορές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Στο τέλος της ενότητας παρουσιάζονται μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία, όπως οπτικοακουστικά μέσα και τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνιών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, ηλεκτρονική μάθηση, εξατομικευμένη διδασκαλία, αυτοεκπαίδευση, σύγχρονη μάθηση, ασύγχρονη μάθηση.