Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη του Μάαστριχτ
  1. Η τάση για οικονομική και νομισματική ένωση μέσα σε ένα ορυμαγδό διεθνών εξελίξεων.
  2. Η Ευρώπη ως σημείο αναφοράς των ευρωπαϊκών χωρών.
  3. Οι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κριτήρια του Μάαστριχτ.

Λέξεις Κλειδιά: ευρωπαϊκή ένωση, συνθήκη Μάαστριχτ, κριτήρια του Μάαστριχτ, ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ), κατάρρευση ΕΣΣΔ, πόλεμος του κόλπου, Γιουγκοσλαβία, ενοποίηση Γερμανίας, Helmut Kohl, François Mitterand, κριτήρια Μάαστριχτ