Περιγραφική Στατιστική

Παρουσιάζονται βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής όπως οι έννοιες της συχνότητας και της σχετικής συχνότητας, οι παράμετροι θέσης και μεταβλητότητας κατανομής όπως και η γραμμική παλινδρόμηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: παράμετροι θέσης, παράμετροι μεταβλητότητας, γραμμική παλινδρόμηση