Έλεγχος Υποθέσεων

Παρουσιάζονται μέθοδοι ελέγχου υποθέσεων και συγκεκριμένα οι παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι, ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov καθώς και η δοκιμασία X2.

 

Λέξεις Κλειδιά: μονόπλευρη υπόθεση, δίπλευρη υπόθεση, έλεγχος Kolmogorov-Smirnov, δοκιμασία Χ2