Τοπολογίες, Πρωτόκολλα & Αρχιτεκτονική Δικτύων

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι τοπολογίες των δικτύων, αναφέρονται και αναλύονται τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και τέλος, αναλύεται η αρχιτεκτονική των δικτύων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Τοπολογίες δικτύων, πρωτόκολλα επικοινωνίας, αρχιτεκτονική των δικτύων.