Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Περιβάλλον (Β’ Μέρος)

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στην τηλεργασία, στα επαγγέλματα που ασκούνται με τηλεργασία, στην τεχνολογία της τηλεργασίας, στους χώρους από όπου πραγματοποιείται η τηλεργασία, στις μορφές τηλεργασίας, στα πλεονεκτήματά της και στις δυσκολίες της. Επίσης, γίνεται εισαγωγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην ηλεκτρονική δημοκρατία, στους στόχους της, στα στάδια υλοποίησής της, στα πλεονεκτήματα αλλά και στα προβλήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Τηλεργασία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική δημοκρατία.