Δυναμικός Προγραμματισμός

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται έννοιες σχετικά με τον Δυναμικό Προγραμματισμό καθώς και οι αλγόριθμοι Warshall, Floyd που βασίζονται στη λογική του Δυναμικού Προγραμματισμού. Επίσης, παρουσιάζονται έννοιες σχετικά με βέλτιστα δυαδικά δέντρα αναζήτησης καθώς και με το πρόβλημα του σάκου (knapsack).

 

Λέξεις Κλειδιά: Δυναμικός προγραμματισμός, διωνυμικοί συντελεστές, Warshall, Floyd, βέλτιστα δυαδικά δέντρα αναζήτησης, πρόβλημα του σάκου