Άπληστοι Αλγόριθμοι

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι άπληστοι αλγόριθμοι και δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματά τους, όπως οι αλγόριθμοι Prim, Kruskal και Dijkstra που αφορούν γραφήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Άπληστος αλγόριθμος, απληστία, ζευγνύον δένδρο, Prim, Kruskal, Dijkstra, Huffman