Έννοια – Βασικά γνωρίσματα των γονιδίων
 1. Γονίδιο  έννοια που ελκύει και προβληματίζει
 2. Γενετική αντίληψη γονιδίου
 3.  Έλεγχος Ανασυνδυασμού
 4. Έλεγχος Συμπληρωματικότητας
 5.  Μοριακή αντίληψη γονιδίου
 6.   Ιντρόνια
 7.  Εξέλιξη μέσω ανακατάταξης εξονίων
 8. Σύνθετη Μεταγραφική Μονάδα
 9. Εναλλακτικό μάτισμα
 10. Αναγνωστικά πλαίσια σε συμπληρωματικές αλυσίδες με αντιπαράλληλη κατεύθυνση
 11.  Εναλλακτικά κωδικόνια έναρξης μετάφρασης
 12. Διαφορετικά αναγνωστικά πλαίσια
 13. Πολυπρωτεΐνες
 14. Γονίδια που δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες

 

Λέξεις  κλειδιά: Ανασυνδυασμός, συμπληρωματικότητα, ιντρόνια, εξόνια, μεταγραφική μονάδα, εναλλακτικό μάτισμα