Ομική τεχνολογία
  1. Εισαγωγικά
  2.  Μικροσυστοιχίες
  3.  Λειτουργική γονιδιωματική
  4.  Συγκριτική Γονιδιωματική
  5.  Πρωτεομική
  6.  Μεταβολομική
  7. Βιολογία Συστημάτων

 

Λέξεις  κλειδιά:  Μικροσυστοιχίες,  Λειτουργική γονιδιωματική,  Συγκριτική Γονιδιωματική,  Πρωτεομική,  Μεταβολομική, Βιολογία Συστημάτων

 

Παρουσίαση

9. Ομική τεχνολογία