Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση

Σταμέλος Ιωάννης

Περιγραφή

Θεωρία Αντικειμενοστρέφειας, Στοιχεία Αντικειμενοστρεφούς Ανάλυσης (Πακέτα, Κλάσεις, Αντικείμενα, Σχέσεις, Μέθοδοι, Χαρακτηριστικά), Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση με UML, Περιπτώσεις Χρήσης, Μοντέλο Περιπτώσεων Χρήσης. Διαγράμματα Κλάσεων, Δραστηριότητας, Ακολουθίας, Συνεργασίας, Καταστάσεων. Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες Ανάπτυξης (RUP, ICONIX), Κριτική αναθεώρηση σχεδίων, Αντικειμενοστρεφή Πρότυπα

 

Λέξεις Κλειδιά: UML, Περιπτώσεις χρήσης, RUP(Rational Unified Process), Σχεδιαστικά Πρότυπα, Θεωρία Αντικειμενοστρέφειας, Στοιχεία Αντικειμενοστρεφούς Ανάλυσης (Πακέτα, Κλάσεις, Αντικείμενα, Σχέσεις, Μέθοδοι, Χαρακτηριστικά), Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση με UML, Περιπτώσεις Χρήσης, Μοντέλο Περιπτώσεων Χρήσης. Διαγράμματα Κλάσεων, Δραστηριότητας, Ακολουθίας, Συνεργασίας, Καταστάσεων. Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες Ανάπτυξης (RUP, ICONIX), Κριτική αναθεώρηση σχεδίων, Αντικειμενοστρεφή Πρότυπα

Κωδικός: OCRS109
Κατηγορία: Πληροφορικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε βασικές έννοιες τις Αντικειμενοστραφούς Ανάλυσης. Θα δούμε τι είναι η γλώσσα μοντελοποίησης UML(τύπους διαγραμμάτων της,..) και πως μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε αναπτύσσοντας λογισμικό. Γιατί επιλέγουμε το αντικειμενοστραφές λογισμικό και μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού κατά τα στάδια ανάλυσης, σχεδίασης, κατασκευής και εξέλιξης ενός έργου πληροφορικής.

 

Λέξεις Κλειδιά: uml, τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού, μοντελοποίηση, διαγράμματα uml

Σε αυτή την ενότητα θα δούμε την RUP (Rational Unified Process) μια διαδικασία τεχνολογίας λογισμικού που διασφαλίζει την ποιότητα του καθόλου τον κύκλο ζωής του. Θα αναλύσουμε τις φάσεις σύλληψης, επεξεργασίας και μετάβασης και θα μάθουμε πως ορίζονται ο ρόλος, η δραστηριότητα και το αρχέτυπο στον κόσμο της RUP.

 

Λέξεις Κλειδιά: Rational Unified Process, software process, role-activity-artifact

Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τους actors που παίζουν το ρόλο τους στις περιπτώσεις χρήσης (use cases) ενός λογισμικού. Σε ένα πλαίσιο συστήματος, σχέσεις αναπτύσσονται μεταξύ χειριστών (actors) και ενεργειών. Θα αναλύσουμε συχνά λάθη στα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης και πως να ακολουθούμε το πρότυπο, ενώ παρατίθεται και μια άσκηση με την λύση της.

 

Λέξεις Κλειδιά: ανάλυση προδιαγραφών χρήσης λογισμικού, System Startup, System Shutdown, Session, Transaction, Withdrawal, Deposit, Transfer, Inquire

Σε αυτή την ενότητα θα δούμε τις κλάσεις του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και τα διαγράμματα τους, τα οποία απεικονίζουν μια στατική δομή τους. Θα αναλύσουμε τις ιδιότητες αλλά και τις λειτουργίες των κλάσεων, όπως η ορατότητα, οι σχέσεις, οι συσχετίσεις, οι συναθροίσεις και οι συνθέσεις (με τα αντίστοιχα γραφικά τους στα διαγράμματα). Θα επιλέξουμε τις κατάλληλες κλάσεις για το διάγραμμα μας αποκαλώντας τες συνοριακές, ελέγχου και οντοτήτων. Παραθέτονται και δύο βοηθητικές ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά:Διαγράμματα κλάσεων, Class Diagrams

Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε να μοντελοποιούμε μια αλληλεπίδραση του συστήματος και να σχεδιάζουμε διαγράμματα συνεργασίας. Πως να απεικονίζουμε περιπτώσεις χρήσης με αυτά καθώς και κριτήρια για τη συνδεσιμότητα και τις συνοριακές κλάσεις. Παραθέτονται και σχετικές ασκήσεις με την λύση τους.

 

Λέξεις Κλειδιά:Διαγράμματα συνεργασίας, μοντελοποίηση αλληλεπίδρασης, συνοριακές κλάσεις

Στην ενότητα αυτή, θα μάθουμε να υλοποιούμε τα διαγράμματα ακολουθίας, τα οποία δίνουν έμφαση στη χρονική ακολουθία των μηνυμάτων μεταξύ των αντικειμένων. Θα δούμε το συντακτικό και σύμβολα μετάδοσης των μηνυμάτων. Είδη ενεργειών όπως κλήσης, επιστροφής, δημιουργίας, διαγραφής και αποστολής. Μαθαίνουμε στην πράξη με αρκετά παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης, συντήρηση αντικειμενοστρεφούς λογισμικού

Στην ενότητα αυτή, θα ασχοληθούμε με τα πρότυπα σχεδίασης και τις κατηγορίες στις οποίες τα οργανώνουμε. Θα δούμε αναλυτικά τα adapter, Bridge, Composite, Visitor, Abstract Factory και μια μέθοδο υπόδειγμα.

 

Λέξεις Κλειδιά:Πρότυπα σχεδίασης, κατηγορίες προτύπων σχεδίασης, γενικοί κανόνες προτύπων σχεδίασης

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε την μεθοδολογία ICONIX η οποία είναι απλούστερη και συντομότερη από την RUP, που εξετάσαμε νωρίτερα. Στη μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιούμε μόνο 4 UML διαγράμματα. Ακολουθούμε τα βήματα του σχεδιασμού και της ανάλυσης απαιτήσεων και στη συνέχεια κάνουμε επισκόπηση του σχεδιασμού με πλήθος ελέγχων για την ποιότητα, το συντακτικό την σημασιολογία κ.ά.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μεθοδολογία ICONIX, κρίσιμη επισκόπηση σχεδιασμού, έλεγχοι CDR

Στην ενότητα αυτή θα δούμε τους βασικούς τύπους των πληροφοριακών συστημάτων, επιχειρηματικές διεργασίες, επιχειρηματική μοντελοποίηση. Θα δούμε τρία επιχειρηματικά μοντέλα (επιχειρηματικού περιβάλλοντος, περιπτώσεων χρήσης, ανάλυσης).

 

Λέξεις Κλειδιά: Επιχειρηματικές διεργασίες, επιχειρηματική μοντελοποίηση, μοντέλο επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Στην ενότητα αυτή, αφού ορίσουμε την μέτρηση στο λογισμικό θα δούμε τις μετρικές που χρησιμοποιούνται στην αντικειμενοστραφή σχεδίαση. Στη συνέχεια, εξετάζουμε αναλυτικά τις μετρικές πολυπλοκότητας: cyclomatic complexity, Weighted Method per Class 1-2, Response for class. Βλέπουμε ακόμα δύο μετρικές κληρονομικότητας: Depth of Inheritance Tree και Number of Child Classes. Δύο μετρικές μεγέθους, τέσσερις μετρικές σύζευξης και τρεις μετρικές συνοχής.

 

Λέξεις Κλειδιά: Java, συσχετίσεις, συνάθροιση, κόμβοι

Στην ενότητα αυτή, αφού ορίσουμε την μέτρηση στο λογισμικό θα δούμε τις μετρικές που χρησιμοποιούνται στην αντικειμενοστραφή σχεδίαση. Στη συνέχεια, εξετάζουμε αναλυτικά τις μετρικές πολυπλοκότητας: cyclomatic complexity, Weighted Method per Class 1-2, Response for class. Βλέπουμε ακόμα δύο μετρικές κληρονομικότητας: Depth of Inheritance Tree και Number of Child Classes. Δύο μετρικές μεγέθους, τέσσερις μετρικές σύζευξης και τρεις μετρικές συνοχής.

 

Λέξεις Κλειδιά:Μετρικές λογισμικού, μετρικές πολυπλοκότητας, μετρικές κληρονομικότητας, μετρικές σύζευξης

Στην ενότητα αυτή θα ολοκληρώσουμε την περιήγηση μας στον κόσμο της Αντικειμενοστρεφούς Ανάλυσης. Θα επανεξετάσουμε έννοιες που μάθαμε και θα δημιουργήσουμε διαγράμματα στα πλαίσια ασκήσεων-πρότυπα.

 

Λέξεις Κλειδιά: UML, RUP, περιπτώσεις χρήσης, διαγράμματα κλάσεων, διαγράμματα ακολουθίας, διαγράμματα συνεργασίας, ICONIX, επιχειρηματική μοντελοποίηση, μετρικές

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6183
Αρ. Προβολών :  28612

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -