Σήματα και Συστήματα

Κοτρόπουλος Κωνσταντίνος

Περιγραφή

 

Σήμα και σύστημα. Γραμμικά χρονοαμετάβλητα συστήματα. Ανάλυση Fourier για σήματα και συστήματα συνεχούς χρόνου (σειρά Fourier, μετασχηματισμός Fourier). Μετασχηματισμός Laplace. Αναπαράσταση περιοδικών σημάτων διακριτού χρόνου με σειρά Fourier. Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου. Μετασχηματισμός-Ζ. Διακριτός μετασχηματισμός Fourier. Δειγματοληψία. Προγραμματισμός σε MATLAB αλγορίθμων επεξεργασίας ομιλίας σε κινητά τηλέφωνα και κωδικοποίησης ήχου σε MP3 players.

 

Κωδικός: OCRS183
Κατηγορία: Πληροφορικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Προλεγόμενα
 • Διάρθρωση εκπαιδευτικού υλικού
 • Βιβλιογραφία

Λέξεις Κλειδιά: Αναγκαιότητα και κίνητρα σπουδής, χρηστικές οδηγίες για το εκπαιδευτικό υλικό

 

 

2.1   Σήμα
2.2   Μαθηματική περιγραφή σημάτων
2.3   Μετασχηματισμοί ανεξάρτητης μεταβλητής
2.4   Ιδιότητες συμμετρίας των σημάτων
2.5   Περιοδικά σήματα
2.6   Βασικά σήματα συνεχούς χρόνου
2.7   Βασικά σήματα διακριτού χρόνου
2.8   Σύστημα
2.9   Λυμένες ασκήσεις
2.10  Άλυτα προβλήματα

 

Λέξεις Κλειδιά: Ανάκλαση, χρονική ολίσθηση, κλιμάκωση, περιοδικότητα, αρμονικές, άρτια και περιττή συμμετρία, συστήματα με/χωρίς μνήμη, αιτιατότητα, γραμμικότητα, χρονική αμεταβλητότητα, ευστάθεια, ενέργεια, ισχύς

 

 

3.1   Εισαγωγή
3.2   Αναπαράσταση σημάτων με κρουστικούς παλμούς
3.3   Απόκριση Γ.Χ.Α. συστήματος διακριτού χρόνου (Δ.Χ.)
3.4   Απόκριση Γ.Χ.Α. συστήματος συνεχούς χρόνου (Σ.Χ.) : Το ολοκλήρωμα της συνέλιξης
3.5   Ιδιότητες Γ.Χ.Α. συστημάτων
3.6   Συστήματα που περιγράφονται από γραμμικές διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις διαφορών
3.7   Block διαγράμματα
3.8   Λυμένες ασκήσεις
3.9   Άλυτα προβλήματα

 

Λέξεις Κλειδιά: Κρουστική απόκριση Γ.Χ.Α. συστημάτων, το άθροισμα της συνέλιξης για Γ.Χ.Α. συστήματα Δ.Χ., το ολοκλήρωμα της συνέλιξης για Γ.Χ.Α. συστήματα Σ.Χ., σχέση Γ.Χ.Α. συστημάτων με τα συστήματα που περιγράφονται από γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές ή γραμμικές εξισώσεις διαφορών με σταθερούς συντελεστές, δομικά στοιχεία υλοποιήσεων συστημάτων Σ.Χ. (αθροιστές, πολλαπλασιαστές, ολοκληρωτές), δομικά στοιχεία υλοποιήσεων συστημάτων Δ.Χ. (αθροιστές, πολλαπλασιαστές, διατάξεις καθυστέρησης), υλοποιήσεις (σειριακή, παράλληλη)

 

   

 4.1   Εισαγωγή
 4.2   Απόκριση Γ.Χ.Α. συστήματος Σ.Χ. σε μιγαδικά εκθετικά
 4.3   Προαπαιτούμενα για την εξαγωγή της σειράς Fourier
 4.4   Σειρά Fourier      
 4.5   Ιδιότητες της σειράς Fourier Σ.Χ.
 4.6   Σειρά Fourier και Γ.Χ.Α. συστήματα

 

Λέξεις Κλειδιά: Ιδιοσυναρτήσεις Γ.Χ.Α. συστημάτων Σ.Χ., διανυσματικοί χώροι, διανυσματικοί υποχώροι,  συναρτήσεις σε διανυσματικούς χώρους (εσωτερικό γινόμενο σημάτων, απόλυτη τιμή σήματος, απόσταση μεταξύ δύο σημάτων), βάση διανυσματικού υποχώρου, θεώρημα ορθογωνικής αρχής, εξισώσεις ανάλυσης και σύνθεσης της σειράς Fourier Σ.Χ., ιδιότητες της σειράς Fourier Σ.Χ., πρωτοβάθμια φίλτρα επιλεκτικά συχνοτήτων

 

 

 5.1   Ορισμός του μετασχηματισμού Fourier Σ.Χ.
 5.2   Ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier Σ.Χ.
 5.3   Μετασχηματισμός Fourier ειδικών σημάτων 
 5.4   Μετασχηματισμός Fourier περιοδικών σημάτων
 5.5   Λυμένες ασκήσεις
 5.6   Άλυτα προβλήματα

 

Λέξεις Κλειδιά: O μετασχηματισμός Fourier Σ.Χ. ως όριο της σειράς Fourier για άπειρη περίοδο, ευθύς και αντίστροφος μετασχηματισμός, φάσμα, πυκνότητα φάσματος ενέργειας, ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier Σ.Χ., απόδοση μετασχηματισμού Fourier σε περιοδικά σήματα, μετασχηματισμός Fourier πρώτης περιόδου

 

 

 6.1   Ορισμός
 6.2   Περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace
 6.3   Υπολογισμός του αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace
 6.4   Ιδιότητες του μετασχηματισμού Laplace   
 6.5   Ανάλυση και χαρακτηρισμός γραμμικών χρονοαμετάβλητων συστημάτων χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό Laplace
 6.6   Γεωμετρικός υπολογισμός του μετασχηματισμού Fourierαπό το διάγραμμα πόλων-μηδενικών
 6.7   Λυμένες ασκήσεις
 6.8   Άλυτα προβλήματα

 

Λέξεις Κλειδιά: Δίπλευρος μετασχηματισμός Laplace, μονόπλευρος μετασχηματισμός Laplace, περιοχή σύγκλισης, (πρόδηλοι/άδηλοι) πόλοι, μηδενικά, διάγραμμα πόλων-μηδενικών, ανάπτυγμα σε μερικά κλάσματα, συχνοτική συμπεριφορά πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συστημάτων

 

 

 7.1   Απόκριση Γ.Χ.Α. συστημάτων διακριτού χρόνου σε μιγαδικά εκθετικά
 7.2   Διακριτή σειρά Fourier 
 7.3   Αναπαράσταση μη-περιοδικών σημάτων: O μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου
 7.4   Περιοδικά σήματα και μετασχηματισμός Fourier Δ.Χ.  
 7.5   Ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier Δ.Χ.    
 7.6   Δυαδικές ιδιότητες     
 7.7   Λυμένες ασκήσεις
 7.8   Άλυτα προβλήματα

 

Λέξεις Κλειδιά: Διακριτή σειρά Fourier, μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου, διακριτός μετασχηματισμός Fourier, Φάσμα σήματος διακριτού χρόνου, ιδιότητες

 

 

  8.1   Ευθύς μετασχηματισμός Ζ
  8.2   Αντίστροφος μετασχηματισμός Ζ
  8.3   Ιδιότητες του μετασχηματισμού Ζ
  8.4   Μετασχηματισμοί Zμερικών χαρακτηριστικών σημάτων
  8.5   Σχέσεις μετασχηματισμών Z, Laplaceκαι Fourier
  8.6   Ανάλυση και χαρακτηρισμός γραμμικών χρονοαμετάβλητων συστημάτων χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό Ζ 
  8.7   Λυμένες ασκήσεις
  8.8   Άλυτα προβλήματα

 

Λέξεις Κλειδιά: Δίπλευρος μετασχηματισμός Ζ, μονόπλευρος μετασχηματισμός Ζ, περιοχή σύγκλισης, (πρόδηλοι/άδηλοι) πόλοι, μηδενικά, διάγραμμα πόλων-μηδενικών, ανάπτυγμα σε μερικά κλάσματα

 

 

  9.1   Ανασκόπηση
  9.2   Θεώρημα δειγματοληψίας του Shannon
  9.3   Επεξεργασία Δ.Χ. των σημάτων Σ.Χ.
  9.4   Λυμένες ασκήσεις

 

Λέξεις Κλειδιά: Αναπαράσταση σημάτων συνεχούς χρόνου με όρους δειγμάτων, ανακατασκευή σήματος από τα δείγματα με παρεμβολή, Θεώρημα Shannon, το φαινόμενο της επικάλυψης, μέθοδος αμετάβλητης κρουστικής απόκρισης

 

 

 • Βιντεοδιάλεξη επίλυσης ορισμένων άλυτων προβλημάτων από τις ενότητες (1-5) με συμμετοχή των φοιτητών Ακαδ. Έτους 2012-13.
 
 • Βιντεοδιάλεξη επισκόπησης θεμάτων από τις ενότητες (6-9)
 • Βιντεοδιάλεξη σχετική με την υπόδειξη μουσικής (άρθρο στο ICASSP2013)
 • Βιντεοδιάλεξη σχετική με την ερευνητική δραστηριότητα στην υπολογιστική νοημοσύνη [Α. Τέφας]
 • Βιντεοδιάλεξη σχετική με την ερευνητική δραστηριότητα στα γραφικά υπολογιστών [Ν. Νικολαΐδης]
 • Βιντεοδιάλεξη σχετική με την ερευνητική δραστηριότητα στην αναγνώριση ανθρώπινης κίνησης [Α. Ιωσηφίδης]
 • Βιντεοδιάλεξη σχετική με τη σχεδίαση στοχο-προσηλωμένων παιγνίων (gameswithapurpose) [E. Γιουβανάκης]

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  26706
Αρ. Προβολών :  122990

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -