Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμάτων

Βουδούρης Κωνσταντίνος

Περιγραφή

 

  • Κίνηση υπόγειου νερού.
  • Ποιότητα υπόγειου νερού.
  • Πηγές και διάδοση της ρύπανσης.
  • Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
  • Τρωτότητα υπόγειων υδροφορέων.
Κωδικός: OCRS190
Κατηγορία: Γεωλογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Περιγράφονται ο υδρολογικός κύκλος, η κατακόρυφη κατανομή του υπόγειου νερού, τα κύρια είδη υπόγειων υδροφορέων και τα υδραυλικά χαρακτηριστικά τους,  η κίνηση του υπόγειου νερού ως Νευτώνειο ρευστό και το κάρστ. Επίσης,  περιγράφεται το έδαφος και ο ρόλος του στην μείωση της ρύπανσης και τέλος  οι τρόποι με τους οποίους ερευνάται.

 

Λέξεις κλειδιά: Υδρολογικός κύκλος, υπόγεια νερά, υπόγειοι υδροφορείς, ροή υπόγειου νερού, υδραυλικά χαρακτηριστικά, καρστική υδρογεωλογία, ιδιότητες εδάφους.

Παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του υπόγειου νερού,  οι φυσικοχημικές παράμετροι των νερών και η προέλευση των κύριων ιόντων στα νερά. Δίνονται τρόποι παρουσίασης των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων και αναφέρονται οι κύριοι υδροχημικοί τύποι υπόγειων νερών.

 

Λέξεις κλειδιά: Φυσικές ιδιότητες νερού, δειγματοληψία, προέλευση ιόντων, υδροχημικοί τύποι υπόγειου νερού, επεξεργασία νερού.

Καθορίζονται το υδρογεωλογικό περιβάλλον και οι παράγοντες καθεστώτος του υπόγειου νερού. Αναφέρονται οι κύριες διαδικασίες αλληλεπίδρασης νερού και περιβάλλοντος και αποσαφηνίζονται οι έννοιες υδρόσωμα-υδροχημική φάση.

 

Λέξεις κλειδιά: Σύστημα ροής, αλληλεπίδραση, υδρογεωλογικό περιβάλλον, υδρόσωμα.

Ορίζονται η ρύπανση και η μόλυνση ως διαφορετικές έννοιες και γίνονται γνωστές οι ιδιότητες των ρύπων και οι κυριότερες πηγές ρύπανσης. Αναλύονται οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης ρύπων εδάφους (φυσική απορρύπανση)και μελετώνται οι τρόποι διάδοσης της ρύπανσης στο υπόγειο νερό.

 

Λέξεις κλειδιά: Ρύπανση, μόλυνση, πηγές και διάδοση της ρύπανσης, εξασθένηση ρύπανσης.

Η ενότητα αυτή ασχολείται με τις μεθόδους ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων και το θεσμικό πλαίσιο, εξετάζει τη σύσταση των απορριμμάτων και τα  πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα της υγειονομικής ταφής. Παρουσιάζεται η διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης ΧΥΤΑ, ποια απορρίμματα γίνονται ή όχι δεκτά και με ποιά κριτήρια επιλέγετε ο χώρος. Τέλος παραθέτονται τρόποι απόθεσης στους ΧΥΤΑ, η  αντιμετώπιση του προβλήματος στεγανότητας και της διαχείρισης του παραγόμενου βιοαερίου  και η αποκατάσταση των ΧΥΤΑ μετά το τέλος των εργασιών απόθεσης.                    

 

Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση απορριμμάτων, υγειονομική ταφή, κριτήρια χωροθέτησης, στεγανότητα, αποκατάσταση.

Στην ενότητα αυτή γίνεται σύνδεση γεωπεριβάλλοντος και υγρών αποβλήτων, δίνετε έμφαση στα φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και τα συστήματα επεξεργασίας εδάφους – υδροφορέα (SAT). Επίσης ο αναγνώστης θα ενημερωθεί για τη χρήση των επεξεργασμένων λυμάτων, τους τρόπους διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων και της ιλύος από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων στο έδαφος.

 

Λέξεις κλειδιά: Γεωπεριβάλλον, επεξεργασία λυμάτων, αξιοποίηση, διάθεση ιλύος.

Ορίζεται η έννοια της τρωτότητας, παρουσιάζονται οι μέθοδοι εκτίμησης της τρωτότητας και εφαρμόζεται η τεχνική DRASTIC για την εκτίμηση της τρωτότητας των νερών στη ρύπανση στην λεκάνη της Φλώρινας. Τέλος, επεξηγείται η έννοια της περιμέτρου προστασίας των υδροληπτικών έργων.

 

Λέξεις κλειδιά: Τρωτότητα, δυναμικό ρύπανσης, εκτίμηση τρωτότητας, περίμετρος προστασίας.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4821
Αρ. Προβολών :  23089

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -