Βάσεις δεδομένων

Μανωλόπουλος Ιωάννης

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με βασικά ζητήματα σχετικά με τις Βάσεις Δεδομένων. Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των Βάσεων Δεδομένων και γίνεται εισαγωγή στην περιοχή των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Στο υπόλοιπο μέρος του μαθήματος, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των μέσων αποθήκευσης, η αρχιτεκτονική ενός συστήματος διαχείρισης, το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων και  το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Επίσης, το μάθημα αυτό διαπραγματεύεται θέματα υλοποίησης των Βάσεων Δεδομένων που αφορούν τον τρόπο οργάνωσης και επεξεργασίας των δεδομένων.

 

 

 

Κωδικός: OCRS263
Κατηγορία: Πληροφορικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Στη συγκεκριμένη ενότητα πραγματοποιείται μια πρώτη γνωριμία με το μάθημα. Δίνεται το κίνητρο της ενασχόλησης με τα περιεχόμενα του μαθήματος και παρέχονται βασικές έννοιες και ορισμοί.

 

Λέξεις Κλειδιά:Κίνητρο, ορισμοί, λειτουργίες, ανάγκη αποθήκευσης, συστήματα βάσεων δεδομένων

Στη συγκεκριμένη ενότητα πραγματοποιείται μια περιγραφή σχετικά με τα μέσα αποθήκευσης και τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ιεραρχία μνήμης, μαγνητικοί δίσκοι, RAID, οπτικοί δίσκοι, μαγνητικές ταινίες

Η συγκεκριμένη ενότητα παρέχει βασικές έννοιες και ορισμούς που αφορούν την ενός συστήματος διαχείρισης. Συγκεκριμένα, περιγράφονται οι κατηγορίες χρηστών ΣΔΒΔ, η αρχιτεκτονική ANSI/SPARC, οι συστοιχίες δίσκων RAID και οι λειτουργίες των ΣΔΒΔ. Επίσης, παρουσιάζονται οι έννοιες των γλωσσών ερωτημάτων και των μοντέλων δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αρχιτεκτονική, γλώσσες ερωτημάτων, μοντέλα δεδομένων

Σε αυτήν την ενότητα εισάγεται το μοντέλο των οντοτήτων-συσχετίσεων, παρουσιάζεται η ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου μοντέλου, αλλά και οι τρόποι επέκτασης του μοντέλου ΟΣ.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαγράμματα ΟΣ, μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, απεικονίσεις, επεκτάσεις

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του σχεσιακού μοντέλου, περιγράφονται τα κλειδιά σχέσεων και οι περιορισμοί της ακεραιότητας σχέσεων. Επίσης, αναλύεται η μεθοδολογία μετατροπής ενός μοντέλου ΟΣ σε σχεσιακό μοντέλο και εισάγεται η έννοια των όψεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Βασικές έννοιες, ιδιότητες σχέσεων, μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, σχεσιακό μοντέλο, όψεις

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η μαθηματική περιγραφή του σχεσιακού μοντέλου δεδομένων μέσω της σχεσιακής άλγεβρας και του σχεσιακού λογισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Σχεσιακή άλγεβρα, σχεσιακός λογισμός, θεμελιώδεις και δευτερεύουσες πράξεις

Σε αυτή την ενότητα αναλύεται ένα από τα βασικά βήματα της διαδικασίας σχεδιασμού μίας Βάσης Δεδομένων, το οποίο είναι η κανονικοποίησή της, και στοχεύει στην κατάργηση των πολλαπλών εμφανίσεων των δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Συναρτησιακές εξαρτήσεις, κανονικοποίηση, κανονικές μορφές, πλειονότιμες εξαρτήσεις, πλεονασμός δεδομένων

Στη συγκεκριμένη ενότητα πραγματοποιείται η εισαγωγή της γλώσσας SQL, η περιγραφή των τύπων δεδομένων της SQL και ο ορισμός του σχήματος βάσης, πίνακα και πεδίου ορισμού. Επίσης, παρουσιάζονται οι τρόποι διατύπωσης ερωτημάτων, ο ορισμός της εισαγωγής, ενημέρωσης και διαγραφής δεδομένων και τέλος, ο ορισμός και διαχείριση όψεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Τύποι δεδομένων, χειρισμός δεδομένων, όψεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4789
Αρ. Προβολών :  23309

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -