Επικοινωνία Διαχείριση και Επίλυση Κρίσεων

Παναγιώτου Νικόλαος

Περιγραφή

 

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοηθούν οι βασικές αρχές διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Μέσω παραδειγμάτων θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν  τα στάδια διαχείρισης μίας κρίσης (Πρόληψη – Προετοιμασία – Ανταπόκριση – Ανάκαμψη) και ιδιαίτερα η επικοινωνία κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Στα πλαίσια αυτά θα εστιαστούμε στους τρόπους και τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνιακή διαχείριση μιας κρίσης. Τέλος θα παρουσιαστούν επιμέρους θέματα που αφορούν και αναφέρονται και στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως οι σχέσεις με την κοινότητα με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση και αντιμετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων.

 

Κωδικός: OCRS312
Κατηγορία: Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Τι ονομάζουμε κρίση; Τα χαρακτηριστικά μιας κρίσης και τα διάφορα στάδια της, Στόχοι της Διαχείρισης κρίσεων, Ανάλυση κινδύνου, Μέθοδος Ανάλυσης Δυνατών και Αδύνατων Σημείων Ευκαιριών και Παραγόντων Κινδύνου (SWOT).

 

Λέξεις Κλειδιά: κρίση, χαρακτηριστικά, στόχοι, κίνδυνος

 

Γιατί είναι σηµαντική η εξέταση των κρίσεων σχετικά µε την υγεία; Κάλυψη υγειονομικών κρίσεων και βασικά χαρακτηριστικά, case studies. 

 

Λέξεις Κλειδιά: φήμες, δημόσια υγεία, κρίσεις

 

Οργανωσιακή κρίση, Κατηγορίες κρίσεων, κυρίαρχες προσεγγίσεις στη διαχείριση κρίσεων, Επικοινωνιακή στρατηγική, ΜΜΕ & Επικοινωνιακή στρατηγική, η περίπτωση των ναυαγίων Samina Express και Sea Diamond.

 

Λέξεις Κλειδιά: επικοινωνιακή διαχείριση, Samina Express, Sea Diamond

 

Μοντέλα Διαχείρισης Κρίσεων, Μοντέλο "Συμμετοχής της Κοινότητας στη διαχείριση μιας Καταστροφής/Κρίσης" Community Based Management (CBDM), Μοντέλο Ισχυρού - Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου, Μοντέλο ανάλυσης κινδύνου, Μέθοδος Ανάλυσης Κινδύνου Υψηλού Επιπέδου (Μ.Α.Κ.Υ.Ε.), Μέθοδο Ανάλυσης Δυνατών και Αδύνατων Σηµείων, Ευκαιριών και Παραγόντων Κινδύνου (SWOT).

 

Λέξεις Κλειδιά: μοντέλα, διαχείριση κρίσεων, SWOT

 

Δημιουργία Κοινού Συστήματος Επείγουσας Επικοινωνίας και Πληροφόρησης, Κοινό Σύστημα Επείγουσας Επικοινωνίας Και Πληροφόρησης - CECIS, Δημιουργία Βάσης Δεδομένων, Εκπαίδευση - Τεχνικές Προσομοίωσης, Μοντέλο ΕΠΙ, Εκπαίδευση στελεχών, παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: υποστηρικτικά δίκτυα, βάση δεδομένων

 

Ποιοι  παράγοντες συντελούν στην κάλυψη ενός γεγονότος, καθορισμός ημερήσιας θεματολογίας, Κάλυψη της κρίσης από τα ΜΜΕ: Σχέση των οργανισμών ΜΜΕ με την κρίση, ο Ευρωπαϊκός τύπος για την Ελληνική κρίση, Κρίση στην Τηλεόραση. 

 

Λέξεις Κλειδιά: κρίση, ΜΜΕ, οικονομική κρίση, Ελλάδα, ευρωπαϊκά ΜΜΕ

 

Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5885
Αρ. Προβολών :  29124

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -