Θεωρία Μηχανικών Ταλαντώσεων και Ελαστικά Κύματα

Σκορδύλης Εμμανουήλ

Περιγραφή

Αρμονική ταλάντωση, σύνθεση αρμονικών ταλαντώσεων, ανάλυση ταλαντώσεων, ελεύθερη ταλάντωση χωρίς απόσβεση, ελεύθερη ταλάντωση με απόσβεση, εξαναγκασμένη ταλάντωση. Θεωρία ελαστικότητας: Τάση, παραμόρφωση, σχέση τάσης και ανηγμένης παραμόρφωσης. Ελαστικά κύματα: Εξίσωση κύματος, ελαστικά κύματα χώρου, επιφανειακά κύματα.

 

 

Κωδικός: OCRS347
Κατηγορία: Γεωλογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού, Πράξεις Διανυσμάτων, Διαφορικός Λογισμός Διανυσμάτων, Τελεστές, Ολοκληρωτικός Λογισμός Διανυσμάτων, Θεώρημα Απόκλισης (Θεώρημα Gauss), Θεώρημα Stokes, Τανυστές, Εφαρμογές, Ασκήσεις,

 

Λέξεις κλειδιά: Διαφορικός Λογισμός, Τελεστές, Τανυστές

Μηχανικές Ταλαντώσεις, Αρμονική Ταλάντωση, Σύνθεση Αρμονικών Ταλαντώσεων, Ανάλυση Ταλαντώσεων, Ανάλυση Περιοδικών Ταλαντώσεων, Υπολογισμός Συντελεστών Σειράς Fourier, Ανάλυση μη Περιοδικών Κινήσεων, Κανόνας Simpson, Ελεύθερη Ταλάντωση χωρίς Απόσβεση,  Ελεύθερη Ταλάντωση με Απόσβεση, Ελεύθερη Ταλάντωση με Ιξώδη Απόσβεση, Ελεύθερη Ταλάντωση με Εξωτερική Τριβή, Ελεύθερη Ταλάντωση με Εσωτερική Τριβή, Εξαναγκασμένη Ταλάντωση με Απόσβεση, Εφαρμογές, Ασκήσεις.

 

Λέξεις κλειδιά:Ανάλυση και Σύνθεση Ταλαντώσεων, Fourier, Απόσβεση.

Στοιχεία Θεωρίας Ελαστικότητας, Τάση, Διάνυσμα Τάσης, Τάση σε Σημείο Φυσικού Σώματος, Συνθήκες Ισορροπίας, Ιδιοδιανύσματα και Ιδιοτιμές, Κύριες Συνιστώσες Τάσης, Ανάλυση Τανυστή Τάσης, Μονάδες Τάσης και τιμές της στη Γη, Παραμόρφωση σε Σημείο Σώματος, Κυβική Παραμόρφωση, Ανηγμένη Κυβική Παραμόρφωση, Διατμητική Παραμόρφωση, Ανηγμένη Διατμητική Παραμόρφωση, Περιστροφή, Ολική Παραμόρφωση, Κύριες Ανηγμένες Επιμηκύνσεις, Στοιχειώδης Μετάθεση, Σχέση Τάσης-Ανηγμένης Παραμόρφωσης, Ελαστικές Σταθερές, Μέτρο Επιμήκους Ελαστικότητας, Λόγος Poisson, Μέτρο Κυβικής Ελαστικότητας, Εξίσωση της Κίνησης, , Εφαρμογές, Ασκήσεις.

 

Λέξεις κλειδιά:Τάση, Παραμόρφωση, Ελαστικές Σταθερές, Εξίσωση της Κίνησης

Ελαστικά Κύματα, Εξίσωση του Κύματος, Εξίσωση Διανυσματικού Κύματος, Στάσιμα Κύματα, Ελαστικά Κύματα Χώρου, Επιμήκη Κύματα, Εγκάρσια Κύματα, Ανάκλαση και Διάθλαση Κυμάτων Χώρου, Επιφανειακά Κύματα, Κύματα Reyleigh, Κύματα Love, Σκέδαση Επιφανειακών Κυμάτων,  Εφαρμογές, Ασκήσεις.

 

Λέξεις κλειδιά: Εξίσωση του Κύματος, Κύματα Χώρου, Επιφανειακά Κύματα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2589
Αρ. Προβολών :  15712

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -