Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα

Περιγραφή

Εισαγωγή σε θεωρητικές έννοιες, πληροφορικής, μέθοδοι και τεχνικές προγραμματισμού, αρχές προγραμματισμού. Εισαγωγή σε γλώσσα προγραμματισμού, βασικές εντολές προγραμματισμού, σύνταξη προγράμματος. Εφαρμογές πληροφορικής σε γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C++, VBA) για επίλυση προβλημάτων σχετικά με τη δασοπονία και το φυσικό περιβάλλον.

 

Κωδικός: OCRS351
Κατηγορία: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού γενικά αλλά και ειδικά στη C++. Περιγράφεται ο χαρακτήρας της C++, παρουσιάζεται το αλφάβητο της C++, γίνεται αναφορά στα πηγαία προγράμματα αλλά και στα τέσσερα στάδια της μεταγλώττισης ενός προγράμματος. Αναλύεται η έννοια του ανιχνευτή σφαλμάτων, του καταγραφέα και των προγραμμάτων διαχείρισης έργου. Αναφέρονται οι κανόνες γραφής ενός προγράμματος στη C++, παρουσιάζεται η τυπική δομή ενός προγράμματος C++, γίνεται εισαγωγή στα αρχεία-κεφαλίδες και γενικά στις συναρτήσεις. Τέλος, παρουσιάζονται οι συναρτήσεις cin, cout και endl.

 

Λέξεις κλειδιά: Γλώσσες προγραμματισμού, γλώσσα προγραμματισμού C++, χαρακτήρας της C++, αλφάβητο της C++, πηγαία προγράμματα, στάδια μεταγλώττισης ενός προγράμματος, ανιχνευτής σφαλμάτων, καταγραφέας, προγράμματα διαχείρισης έργου, κανόνες γραφής προγράμματος, δομή προγράμματος C++, αρχεία-κεφαλίδες, συναρτήσεις, cin, cout, endl.

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι τύποι δεδομένων που δέχεται η C++, όπως είναι οι ακέραιοι, οι πραγματικοί, οι αριθμοί διπλής ακρίβειας, οι μεγάλοι αριθμοί διπλής ακρίβειας, οι αριθμοί εκθετικής μορφής, οι χαρακτήρες και οι συμβολοσειρές. Επίσης, αναφέρονται οι έννοιες underflow και overflow. Στο τέλος της ενότητας διατίθενται κάποιες ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας.

 

Λέξεις κλειδιά:Δεδομένα C++, ακέραιοι, πραγματικοί, αριθμοί διπλής ακρίβειας, μεγάλοι αριθμοί διπλής ακρίβειας, αριθμοί εκθετικής μορφής, χαρακτήρες, συμβολοσειρές, underflow, overflow.

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι μεταβλητές που δέχεται η C++, παρουσιάζονται οι κατηγορίες μεταβλητών, τα αποδεκτά ονόματα μεταβλητών, οι ονομασίες σταθερών, οι δεσμευμένες λέξεις της C++, οι αριθμητικές μεταβλητές, οι δηλωτικές εντολές μεταβλητών, οι μεταβλητές τύπου bool, οι εντολές εκχώρησης και οι αρχικές τιμές μεταβλητών. Στο τέλος της ενότητας διατίθενται κάποιες ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Μεταβλητές στη C++, κατηγορίες μεταβλητών, ονόματα μεταβλητών, ονομασίες σταθερών, δεσμευμένες λέξεις C++, αριθμητικές μεταβλητές, δηλωτικές εντολές μεταβλητών, μεταβλητές τύπου bool, εντολές εκχώρησης, αρχικές τιμές μεταβλητών.

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι αριθμητικές πράξεις και οι αντίστοιχοι κανόνες στη C++, παρουσιάζεται ο τρόπος ύψωσης ενός αριθμού σε δύναμη και το υπόλοιπο διαίρεσης μεταξύ ακεραίων. Αναφέρεται η σειρά εκτέλεσης των αριθμητικών πράξεων, γίνεται εισαγωγή στους τελεστές αύξησης και μείωσης και παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι κανόνες. Στο τέλος της ενότητας διατίθενται κάποιες ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Αριθμητικές πράξεις και κανόνες στη C++, ύψωση αριθμού σε δύναμη, υπόλοιπο διαίρεσης μεταξύ ακεραίων, σειρά εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων, τελεστές αύξησης, τελεστές μείωσης, κανόνες.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις εντολές αντικατάστασης, παρουσιάζεται η γενική μορφή και η έννοιά τους. Ακολουθούν κάποιες παρατηρήσεις, παραδείγματα και σύνοψη. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή στις διάφορες συναρτήσεις της C++, όπως είναι οι συναρτήσεις βιβλιοθήκης, οι συναρτήσεις modf και fmod, η συνάρτηση exit και η εντολή goto.Τέλος, αναφέρεται η χρησιμότητα των σχολίων σε ένα πρόγραμμα C++, καθώς και οι κατηγορίες των σχολίων.

 

Λέξεις κλειδιά: Εντολές αντικατάστασης, συναρτήσεις της C++, συναρτήσεις βιβλιοθήκης, συναρτήσεις modf και fmod, η συνάρτηση exit, εντολή goto, σχόλια.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται αναλυτική παρουσίαση των εντολών εισόδου – εξόδου στη C++, όπως είναι η εντολή cin, η εντολή cout, ο διαχωριστής γραμμών endl, ο χαρακτήρας διαφυγής, ο τελεστής διαστημάτων setw, η κλάση ios, η εντολή εκτύπωσης printf, η εντολή εισόδου δεδομένων scanf και ο συνδυασμός printf και scanf. Σχετικά με την εκτύπωση αποτελεσμάτων στην οθόνη ή στον εκτυπωτή και στην ανάγνωση δεδομένων από κάποια συσκευή εισόδου, γίνεται εκτενέστερη αναφορά. Στο τέλος της ενότητας διατίθενται κάποιες ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Εντολές εισόδου – εξόδου στη C++, εντολή cin, εντολή cout, διαχωριστής γραμμών endl, χαρακτήρας διαφυγής, τελεστής διαστημάτων setw, κλάση ios, εντολή εκτύπωσης printf, εντολή εισόδου δεδομένων scanf, συνδυασμός printf και scanf.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στη μη σειριακή εκτέλεση εντολών – Συνθήκες, όπως είναι η απλή if, η σύνθετη if, η απλή if-else και η σύνθετη if-else. Επίσης, παρουσιάζονται οι τελεστές, όπως οι τελεστές σύγκρισης και οι λογικοί τελεστές, παρουσιάζεται ο τελεστής κόμμα, αναφέρεται η σειρά εκτέλεσης πράξεων και τελεστών όπως και η περίπτωση που οι τελεστές είναι ίδιας προτεραιότητας. Στο τέλος της ενότητας διατίθενται κάποιες ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Μη σειριακή εκτέλεση εντολών, συνθήκες, απλή if, σύνθετη if, απλή if-else, σύνθετη if-else, τελεστές, τελεστές σύγκρισης, λογικοί τελεστές, τελεστής κόμμα, σειρά εκτέλεσης πράξεων και τελεστών, τελεστές ίδιας προτεραιότητας.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις επαναληπτικές εντολές της C++, όπως ο βρόχος for, η εντολή while και nested while, ο βρόχος do while. Αναφέρονται οι ατέρμονες βρόχοι, η εντολή switch, η εντολή break και η εντολή continue. Στο τέλος της ενότητας διατίθενται κάποιες ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Επαναληπτικές εντολές C++, βρόχος for, εντολή while, nested while, βρόχος do while, ατέρμονες βρόχοι, εντολή switch, εντολή break, εντολή continue.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στους πίνακες της C++ και πιο συγκεκριμένα, στον ορισμό πινάκων, στον καθορισμό των στοιχείων του πίνακα, στην εισαγωγή τιμών σε πίνακα, στην χρήση των τιμών ενός πίνακα, στην αναζήτηση μέσα σε έναν πίνακα, στην ταξινόμηση ενός πίνακα, στην εκτύπωση ενός πίνακα, στον καθορισμό των ανώτατων ορίων ενός πίνακα και στις αρχικές τιμές ενός πίνακα.

 

Λέξεις κλειδιά: Πίνακες της C++, ορισμός πινάκων, καθορισμός στοιχείων πίνακα, εισαγωγή τιμών σε πίνακα, χρήση τιμών πίνακα, αναζήτηση μέσα σε πίνακα, ταξινόμηση ενός πίνακα, εκτύπωση πίνακα, καθορισμός ανώτατων ορίων πίνακα, αρχικές τιμές πίνακα.

Σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν επαναληπτικές ασκήσεις για όλες τις ενότητες, αλλά και παραδείγματα εφαρμογών της C++ στη Δασοπονία.

 

Λέξεις κλειδιά: Επαναληπτικές ασκήσεις, εφαρμογές της C++ στη Δασοπονία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7898
Αρ. Προβολών :  35177

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -