Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι

Κυριάκος Κυριαζόπουλος

Περιγραφή

Στο μάθημα αναλύονται συγκριτικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης νομικής προσωπικότητας των θρησκευτικών ή κοσμοθεωρητικών οργανώσεων από τις εθνικές νομοθεσίες και γίνεται αναφορά κυρίως στους δύο πρώτους πυλώνες του καθαυτό Εκκλησιαστικού Δικαίου, δηλαδή:

 1. στο διεθνές και συνταγματικό δικαίωμα στην απόκτηση νομικής προσωπικότητας
 2. στην αξίωση για νομοθετική ρύθμιση της διαδικασίας απόκτησης νομικής προσωπικότητας από τα κράτη
Κωδικός: OCRS358
Κατηγορία: Νομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Αντικείμενο του μαθήματος – Γενικότερα: εξέταση σε συγκριτικό επίπεδο των τριών πυλώνων του αντικειμένου του καθαυτό Εκκλησιαστικού Δικαίου – Ειδικότερα: προϋποθέσεις και διαδικασία απόκτησης νομικής προσωπικότητας των θρησκευτικών ή κοσμοθεωρητικών οργανώσεων από τις εθνικές νομοθεσίες.
 • Η ελληνική εθνική νομοθεσία (μέρος Α’) – Το καθεστώς πριν τον ν.4301/2014 – Το παράδειγμα της σαηεντολογίας στην Ελλάδα – Άρθρο 1 του ν.4301/2014.

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικές οργανώσεις, κοσμοθεωρητικές οργανώσεις

 • Ανάλυση επιμέρους εννοιών του άρθρου 1 του ν.4301/2014.
 • Ανάλυση επιμέρους εννοιών του άρθρου 2 του ν.4301/2014.
 • Άρθρο 3 του ν.4301/2014 – απαιτούμενα έγγραφα για την εγγραφή του Θρησκευτικού Νομικού Προσώπου στο βιβλίο – το παράδειγμα του ελληνικού νόμου που ρυθμίζει τις εβραϊκές κοινότητες – ανάλυση επιμέρους διατάξεων που απαντώνται στο άρθρο 3.

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικές οργανώσεις, κοσμοθεωρητικές οργανώσεις, θρησκευτικό νομικό πρόσωπο

 • Άρθρο 4 του ν.4301/2014 – η έννοια του Κανονισμού – το περιεχόμενο του Κανονισμού – τα τρία είδη πολιτευμάτων – το παράδειγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων εκκλησιών/θρησκευμάτων.
 • Άρθρο 5 του ν.4301/2014.

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικές οργανώσεις, κοσμοθεωρητικές οργανώσεις, πολιτεύματα θρησκευμάτων, μοντέλα διακυβέρνησης θρησκευμάτων

 • Άρθρο 5 του ν.4301/2014 (συνέχεια) – ανάλυση επιμέρους στοιχείων.
 • Άρθρο 6 του ν.4301/2014 – Παρεμβάσεις και κύρια ένδικα μέσα.
 • Ανάλυση επιμέρους στοιχείων του άρθρου 7 του ν.4301/2014 - Πόροι/πηγές εισοδήματος του Θρησκευτικού Νομικού Προσώπου.
 • Άρθρο 8 του ν.4301/2014 – η υποχρέωση συμμετοχής του θρησκευτικού λειτουργού στο όργανο διοίκησης – η υιοθέτηση του δημοκρατικού μοντέλου διακυβέρνησης/πολιτεύματος στην §2.
 • Άρθρο 9 του ν.4301/2014 – αναγνώριση διαφόρων δικαιωμάτων στα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα, με σκοπό την ανάπτυξη της προσφοράς τους και την προώθηση των θρησκευτικών δραστηριοτήτων τους.
 • Άρθρο 10 του ν.4301/2014 – διάλυση θρησκευτικού νομικού προσώπου – ανάλυση επιμέρους εννοιών του άρθρου 10.
 • Οι αντιφατικές διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4301/2014 σχετικά με την αναστολή και διάλυση του θρησκευτικού νομικού προσώπου – σκοπός της αναστολής – η δικαστική διάλυση ως έσχατο μέτρο.
 • Άρθρο 12 του ν.4301/2014 - έννοια/ορισμός του Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου.

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικές οργανώσεις, κοσμοθεωρητικές οργανώσεις, θρησκευτικό νομικό πρόσωπο, εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο

 • Άρθρο 12 του ν.4301/2014 (συνέχεια) – προβληματικές διατυπώσεις.
 • Άρθρο 13 του ν.4301/2014 – αυτοδίκαιη αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα – το παράδειγμα της ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας.

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικές οργανώσεις, κοσμοθεωρητικές οργανώσεις, εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο

 • Άρθρο 13 του ν.4301/2014 (συνέχεια) – Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) - Υπόθεση Μητροπολιτική Εκκλησία της Βεσσαραβίας κατά Μολδαβίας – Διάκριση σε ελεύθερες και κρατικές εκκλησίες – δύο λύσεις σε περίπτωση ίδρυσης/ανέγερσης μελλοντικών χώρων λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας – διάκριση σε καθολικές και υπόλοιπες θρησκευτικές κοινότητες – άδειες ίδρυσης και λειτουργίας.
 • Άρθρο 14 του ν.4301/2014 – τήρηση δύο ηλεκτρονικών μητρώων: μητρώο θρησκευτικών και εκκλησιαστικών νομικών προσώπων και μητρώο θρησκευτικών λειτουργών.
 • Άρθρο 15 του ν.4301/2014 – ικανότητα διαδίκου/δικαστικής παράστασης των θρησκευτικών κοινοτήτων.
 • Άρθρο 16 του ν.4301/2014 – περιπτώσεις στις οποίες ο εν λόγω νόμος δεν εφαρμόζεται.
 • Άρθρο 17 του ν.4301/2014 - νομικό τεκμήριογια την απόδοση χαρακτηρισμού μιας θρησκείας ως «γνωστής».

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικές οργανώσεις, κοσμοθεωρητικές οργανώσεις, ελεύθερες εκκλησίες, κρατικές εκκλησίες, καθολικές θρησκευτικές κοινότητες, γνωστή θρησκεία

 • Ρωσικός νόμος για την ελευθερία της συνείδησης και τα θρησκευτικά σωματεία.
 • Άρθρο 6§1 του ρωσικού νόμου – έννοια/ορισμός του θρησκευτικού σωματείου.
 • Άρθρο 6§2 του ρωσικού νόμου.
 • Δύο μορφές του θρησκευτικού σωματείου: θρησκευτικές ομάδες και θρησκευτικοί οργανισμοί.
 • Άρθρο 9 του ρωσικού νόμου – προϋποθέσεις για την ίδρυση θρησκευτικού οργανισμού.
 • Άρθρο 10 του ρωσικού νόμου – καταστατικό θρησκευτικού οργανισμού.
 • Άρθρο 11 του ρωσικού νόμου - καταχώρηση των θρησκευτικών οργανισμών από τις κρατικές αρχές/απόκτηση νομικής προσωπικότητας με την υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες αρχές.

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικές οργανώσεις, κοσμοθεωρητικές οργανώσεις, ρωσικός νόμος για την ελευθερία της συνείδησης και τα θρησκευτικά σωματεία

 • Ρωσικός νόμος για την ελευθερία της συνείδησης και τα θρησκευτικά σωματεία (συνέχεια).
 • Λιθουανικός νόμος για τις θρησκευτικές κοινότητες και τις ενώσεις τους.
 • Βουλγαρικός νόμος για τα θρησκεύματα – Άρθρο 10 του βουλγαρικού νόμου – το παραδοσιακό θρήσκευμα της Βουλγαρίας.

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικές οργανώσεις, κοσμοθεωρητικές οργανώσεις, ρωσικός νόμος για την ελευθερία της συνείδησης και τα θρησκευτικά σωματεία, λιθουανικός νόμος για τις θρησκευτικές κοινότητες και τις ενώσεις τους, βουλγαρικός νόμος για τα θρησκεύματα

 • Βουλγαρικός νόμος για τα θρησκεύματα  (συνέχεια).
 • Εσθονικός νόμος για τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές κοινότητες.

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικές οργανώσεις, κοσμοθεωρητικές οργανώσεις, βουλγαρικός νόμος για τα θρησκεύματα, εσθονικός νόμος για τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές κοινότητες

 • Εσθονικός νόμος για τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές κοινότητες (συνέχεια) – Άρθρο 15 του εσθονικού νόμου: η εγγραφή της ενημέρωσης στο βιβλίο καταχώρησης και η μεταβολή της – λόγοι λύσης και εκκαθάρισης του θρησκευτικού σωματείου – λόγοι υποχρεωτικής λύσης του θρησκευτικού σωματείου από το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του αρμόδιου Υπουργού.
 • Λευκορωσικός νόμος για την ελευθερία της θρησκείας και τους θρησκευτικούς οργανισμούς.

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικές οργανώσεις, κοσμοθεωρητικές οργανώσεις, εσθονικός νόμος για τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές κοινότητες, λευκορωσικός νόμος για την ελευθερία της θρησκείας και τους θρησκευτικούς οργανισμούς

 • Ουκρανικός νόμος για την ελευθερία της συνείδησης και τους θρησκευτικούς οργανισμούς.
 • Μολδαβικός νόμος για τα θρησκεύματα (1992).

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικές οργανώσεις, κοσμοθεωρητικές οργανώσεις, ουκρανικός νόμος για την ελευθερία της συνείδησης και τους θρησκευτικούς οργανισμούς, μολδαβικός νόμος για τα θρησκεύματα

 • Σλοβακικός νόμος για την ελευθερία θρησκευτικής πεποίθησης και για το καθεστώς των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων.
 • Τσέχικος νόμος για τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές κοινότητες.
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις.

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικές οργανώσεις, κοσμοθεωρητικές οργανώσεις, σλοβακικός νόμος για την ελευθερία θρησκευτικής πεποίθησης και για το καθεστώς των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων, τσέχικος νόμος για τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές κοινότητες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2462
Αρ. Προβολών :  19125

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -