Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: ζητήματα οργάνωσης και σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

Ζαρίφης Γεώργιος

Περιγραφή

Ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι διπλός. Από τη μία στοχεύει στην κατανόηση της σημασίας της επαγγελματικής κατάρτισης ως μέρος της τυπικής εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην προετοιμασία των καταρτιζομένων για την είσοδο τους στο επάγγελμα. Από την άλλη στοχεύει και στον προσδιορισμό των συνθηκών εκείνων (μη τυπικών ή άτυπων) οι οποίες θα βοηθήσουν τον καταρτιζόμενο να αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί ευκολότερα στο εργασιακό του περιβάλλον και να αναπτύξει την επαγγελματική του ταυτότητα. Το μάθημα πέρα από τα θεωρητικά ζητήματα στα οποία αναφέρεται και τα οποία αφορούν στις διάφορες μορφές κατάρτισης, στη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης στις σύγχρονες οικονομίες της γνώσης και στον τρόπο με τον οποίο η εξέλιξη στην εργασία επηρεάζει και την εξέλιξη στον τρόπο ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, εστιάζει κυρίως στο σχεδιασμό και στην οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και στις συνθήκες που την επηρεάζουν (όπως εργασια

Περισσότερα  
Κωδικός: Π1808
Κατηγορία: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής » Προπτυχιακό
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Θεματικές Ενότητες

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Ιστορική εξέλιξη, ανθρώπινο κεφάλαιο και ο ρόλος της αγοράς εργασίας.

ΜΑΘΗΜΑ 1ο  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Δομικές αλλαγές στο χώρο εργασίας και η επίδραση τους στον τρόπο οργάνωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις σύγχρονες οικονομίες της γνώσης.

ΜΑΘΗΜΑ 2ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων και ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της μάθησης και της ανάπτυξης στο χώρο εργασίας.

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και ο ρόλος του οργανισμού μάθησης, ανάλυση των χαρακτηριστικών του οργανισμού μάθησης, η σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ε.Ε. και βασικές παράμετροι οργάνωσης μιας κοινής πολιτικής.

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών που καθιστούν το εργασιακό περιβάλλον χώρο μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, αποτίμηση της μάθησης στον οργανισμό και ο ρόλος του εκπαιδευτή στην ενδυνάμωση των μελών του.

ΜΑΘΗΜΑ 5ο Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονες τάσεις στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών και πρακτικών που αφορούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ‐ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Τύποι και δομή, γενικά ζητήματα οργάνωσης, απαιτούμενες υποδομές και ομάδες αναφοράς

ΜΑΘΗΜΑ 6ο ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Βασικά δομικά στοιχεία και τρόπος διάρθρωσης τους.

ΜΑΘΗΜΑ 7ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ζητήματα υποδομής και χρηματοδότησης και ο ρόλος του εκπαιδευτή στη διαδικασία οργάνωσης.

ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σύγχρονες προσεγγίσεις κινήτρων μάθησης και συμμετοχής, συμμετοχή και μη‐συμμετοχή, παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή των καταρτιζομένων να συμμετέχουν σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ‐ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο ρόλος των καταρτιζομένων στο σχεδιασμό των προγραμμάτων και η δυναμική της ομάδας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ: Στοχοθεσία και μεθόδευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αξιολόγηση, πιστοποίηση και ζητήματα διασφάλισης ποιότητας

ΜΑΘΗΜΑ 10ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Είδη στόχων και η χρησιμότητά τους στην οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

ΜΑΘΗΜΑ 11ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τρόποι επιλογής των περιεχομένων μάθησης και διδασκαλίας, διδακτικές μέθοδοι, μέσα και τεχνικές διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αυτο‐αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, η χρήση των φακέλων των εκπαιδευομένων (portfolios) στη διαδικασία αξιολόγησης, συνολική αξιολόγηση προγραμμάτων, αναγνώριση και πιστοποίηση της άτυπης μάθησης, αποτίμηση της μαθησιακής εμπειρίας στο χώρο εργασίας.

ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Ο εκπαιδευτής και ο διευκολυντικός του ρόλος, σχέση εκπαιδευτή‐ εκπαιδευόμενου, η σημασία του στοχασμού και της έρευνας για τον εκπαιδευτή, συστηματοποίηση του ρόλου του εκπαιδευτή, ο εκπαιδευτής ως επαγγελματίας.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις