Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Νταρακάς Ευθύμιος, Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Μπέλου-Στούπα Αναστασία, Μπαγιουκ Σαμιρ

Περιγραφή

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των αστικών στερεών αποβλήτων. Ρυθμοί παραγωγής στερεών αποβλήτων. Πρόληψη και ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων. Προσωρινή αποθήκευση. Χωροθέτηση κάδων. Συστήματα αποκομιδής στερεών αποβλήτων. Απορριμματοφόρα. Σταθμοί μεταφόρτωσης. Διαλογή στην πηγή. Ανακύκλωση. Ανάκτηση υλικών. Κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Θερμική επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων. Βιολογική επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων. Ανάκτηση ενέργειας. Κριτήρια χωροθέτησης και έργα υποδομής χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων. Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Διαχείριση βιοαερίου. Διαχείριση διασταλλαζόντων.

 

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των αστικών στερεών αποβλήτων. Ρυθμοί παραγωγής στερεών αποβλήτων. Πρόληψη και ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων. Προσωρινή αποθήκευση. Χωροθέτηση κάδων. Συστήματα αποκομιδής στερεών αποβλήτων. Απορριμματοφόρα. Σταθμοί μεταφόρτωσης. Διαλογή στην πηγή. Ανακύκλωση. Ανάκτηση υλικών. Κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Θερμική επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων. Βιολογική επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων. Ανάκτηση ενέργειας. Κριτήρια χωροθέτησης και έργα υποδομής χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων. Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Διαχείριση βιοαερίου. Διαχείριση διασταλλαζόντων.

Διδάσκοντες

Ευθύμιος Νταρακάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

http://users.auth.gr/darakas

Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.

 

 

Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, Καθηγητής

http://klkats.weebly.com/

Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.

 

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Δρ Σοφία Μαυρίδου

Ομάδα στόχος

Φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών καθώς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για τη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Βιβλιογραφία

http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/Kalogirou_Novisad.pdf

http://users.auth.gr/darakas/Solid_Waste.pdf

http://ikee.lib.auth.gr/record/133376/files/KOULOUDISee.pdf

George Tchobanoglous, Frank Kreith, Εγχειρίδιο  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Δεύτερη Έκδοση – Μετάφραση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2010

 

Ενότητες

Κατηγοριοποίηση και ορισμός αποβλήτων, θεσμικό πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, εθνικό και περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων, παραγωγή αποβλήτων στην Ευρώπη, παραγωγή και ποιοτική σύσταση ΑΣΑ στη Θεσσαλονίκη, στην ΕΕ, στη Γερμανία, ΧΑΔΑ, αποικοδόμιση διαφόρων προϊόντων, βιώσιμη ανάπτυξη.

Μοναδιαία Παραγωγή Αποβλήτων (Μ.Π.Α.) και ετήσια παραγωγή ΑΣΑ στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, υφιστάμενη κατάσταση ΑΣΑ στην Ελλάδα, διαχείριση ιλύος από ΕΕΛ, Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ και ΣΜΑ στην Ελλάδα, Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη (MJ/Kg) διαφόρων κλασμάτων ΑΣΑ στην Ελλάδα, Ετήσια παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο ΧΥΤΑ.

Συλλογή στερεών αποβλήτων, βιοαποικοδομήσων υλικών, Απορριμματοφόρα, Διαδρομές απορριμματοφόρων,  Σχεδιασμός δρομολογίων (Συστήματα GIS), είδη απορριμματοφόρων, Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.), Συστήματα μεταφόρτωσης ΑΣΑ, Σ.Μ.Α. Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Συστήματα συλλογής και μεταφοράς ΑΣΑ, Διαλογή στην πηγή (ΔσΠ), Παράμετροι σχεδιασμού προγραμμάτων ΔσΠ, Τα θετικά των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή, Τα βιοαπόβλητα ή βιολογικά απόβλητα (ΒΑ),  Υπολείμματα μετά τη ΔσΠ, Δράσεις για επιτυχή εφαρμογή συστημάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων,  Κάδοι κομποστοποίησης ΑΣΑ, Ενδεικτικές τιμές για υλικά συλλογής βιοαποβλήτων.

Ευρωπαϊκή στρατηγική (2008/98/ΕΚ), Θεσμικές υποχρεώσεις στη διαχείριση των ΑΣΑ, Συσκευασίες (Ν. 2939/2001), Ποιοτική σύσταση συσκευασιών στη Θεσσαλονίκη, Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΣΑ, Επεξεργασία στερεών αποβλήτων, Ανακύκλωση γυαλιού, πλαστικού, Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (Κ.Δ.Α.Υ.), ΚΔΑΥ Θέρμης, Διάγραμμα ροής εργασιών σε ΚΔΑΥ, Διαχωρισμός υλικών, Δείκτες ανάκτησης υλικών ΑΣΑ στο Δήμο Θέρμης, Οφέλη από την ανακύκλωση στην Ελλάδα.

Θερμική επεξεργασία ΑΣΑ, Τεχνολογίες Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων, Μείωση μάζας & όγκου απορριμμάτων μέσω καύσης, Θερμογόνος δύναμη (Hu) διαφόρων υλικών σε ΑΣΑ, Διάγραμμα TANNER, Τυπική μονάδα θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ, Μονάδες αποτέφρωσης ΑΣΑ, RDF (Refused Derived Fuel), Πυρόλυση ΑΣΑ, Αεριοποίηση ΑΣΑ, Μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας ΑΣΑ (ΜΒΕ).

Βιολογική επεξεργασία ΑΣΑ, Βιοαποδομήσιμα ή οργανικά απόβλητα, Αερόβια επεξεργασία (Κομποστοποίηση, Βιολογική ξήρανση), Αναερόβια χώνευση (ζύμωση).

Τελική διάθεση (ταφή) αποβλήτων, Υγειονομική ταφή, Χώροι ταφής αποβλήτων, Κριτήρια επιλογής χώρων ταφής αποβλήτων, Υγειονομική ταφή ΑΣΑ (Οδηγία 1999/31/ΕΚ), ΧΥΤΑ Πολυγύρου – ΧΥΤΑ Μαυροράχης, Απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της Υγειονομικής ταφής, Βήματα υγειονομικής ταφής, Προετοιμασία του ΧΥΤΑ, Απόθεση στερεών αποβλήτων, Παραδοσιακή ταφή αποβλήτων, Ταφή με συμπίεση, Άλλοι τρόποι ταφής αποβλήτων, Εκμετάλλευση του βιοαερίου, Οι φάσεις της βιοαποικοδόμησης, Οι επιθυμητές τιμές των κυριότερων συντελεστών ρύθμισης της μεθανογένεσης, Τα διασταλλάζοντα (στραγγίδια).

Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Θερμική επεξεργασία ΑΣΑ, Διάθεση υπολειμμάτων.

Επιταγές της νομοθεσίας – Στόχοι – Χρονοδιαγράμματα, Διαχείριση ΑΣΑ, Ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης των ΑΣΑ, Επιστημονική και θεσμική αξιολόγηση (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Νόμος 4042/2012), Στόχοι στη διαχείριση των ΑΣΑ, Αξιοποίηση απορριμμάτων, Η πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων ως αναπόσπαστο τμήμα της βιώσιμης ανάπτυξης (Ανακύκλωση), Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, Απαραίτητα – βασικά στοιχεία για ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των ΑΣΑ, Οικονομικά μεγέθη διαχείρισης ΑΣΑ.

Δειγματοληψία, Η μέθοδος MODECOMTM, Σήμανση των κάδων, Χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων, Χημικές, βιολογικές και φυσικές αναλύσεις, Leaching Tests – Δοκιμές έκπλυσης, Εξοπλισμός - Αναλύσεις και έλεγχοι, Αποτελέσματα δοκιμών Leaching.

Ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης των ΑΣΑ-Επιστημονική και θεσμική αξιολόγηση (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Νόμος 4042/2012), Απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή οποιουδήποτε σεναρίου διαχείρισης ΑΣΑ, Μέτρα για την πρόληψη – ελαχιστοποίηση – ανακύκλωση.

Ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης των ΑΣΑ-Επιστημονική και θεσμική αξιολόγηση (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Νόμος 4042/2012), Απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή οποιουδήποτε σεναρίου διαχείρισης ΑΣΑ, Μέτρα για την πρόληψη – ελαχιστοποίηση – ανακύκλωση.

Υγειονομική ταφή αποβλήτων (Ιστορική εξέλιξη Υ.Τ., Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα, Επιλογή ΧΥΤΑ, Λειτουργία των ΧΥΤΑ- Μέθοδοι και τρόποι διάθεσης αποβλήτων),  Κατασκευή ΧΥΤΑ (Γενικές αρχές,  Εργασίες κατασκευής), Διαχείριση Διασταλλαζόντων– Βιοαερίου, Ανάπλαση ΧΥΤΑ.

Επιλογή του χώρου υγειονομικής ταφής-παθητική ασφάλεια, Τα κριτήρια αξιολόγησης,  Έργα υποδομής ΧΥΤΑ, Η διαχείριση των εκπλυμάτων, Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ηλιακής απόσταξης, Λειτουργία των Χ.Υ.Τ.Α., Αποκατάσταση-ανάπλαση του χώρου μετά την χρήση, Σταθμοί μεταφόρτωσης, Κριτήρια χωροθέτησης ΣΜΑ, παράγοντες, που επηρεάζουν την οικονομική βιωσιμότητα της ανακύκλωσης, Νομικό πλαίσιο, Ορολογία, ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΥΤΑ, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ, Επιπτώσεις του καταναλωτικού προτύπου.

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΕΚΚ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Νομοθεσία, ποσότητες, στόχοι, Κατηγορίες,  ανακύκλωση- επαναχρησιμοποίηση ΑΕΚΚ στην ΕΕ, επικινδυνότητα ΑΕΚΚ, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ, ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, χρήση ΑΕΚΚ στην παραγωγή συμβατικού και αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος στο ΑΠΘ- Θεσσαλονίκη, Ελλάδα και στην παραγωγή φωτοδιαπερατού σκυροδέματος στο ΔΠΘ- Ξάνθη, Ελλάδα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7961
Αρ. Προβολών :  49719