Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Θεοδωράκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Φουντούκη Αλεξάνδρα

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Αθλητική Χορηγία:
 1. Ορισμοί
 2. Τωρινή κατάσταση
 3. Χαρακτηριστικά αθλ. Χορηγίας
 4. Σημαντικότητα χορηγίας
 5. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα αθλ. χορηγίας
 • Αθλητική χορηγία:
 1. Στόχοι
 2. Εφαρμογή
 3. Οφέλη
 4. Μειονεκτήματα
 5. Χορηγικά προγράμματα
 6. Κατηγορίες χορηγών
 • Αθλητική χορηγία:
 1. Διαδικασία πώλησης χορηγίας
 2. Πρόταση χορηγίας
 3. Χορηγικές συνεργασίες
 • Αθλητική χορηγία:
 1. Επιτυχημένη χορηγία
 2. Διαφορές χορηγίας-παραδοσιακής διαφήμισης
 3. Αποτελεσματικότητα χορηγίας
 4. Λόγοι μέτρησης
 5. Μέτρηση
 6. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της χορηγίας
 7. Δυσκολία στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητα της χορηγίας
 • Μάρκετινγκ διάσημων προσωπικοτήτων:
 1. Εκπρόσωποι
 2. Τρόποι ΜΔΠ
 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το ΜΔΠ
 4. Χαρακτηριστικά ΜΔΠ
 5. Προσωπικότητα εκπροσώπου
 6. Πλεονεκτήματα ΜΔΠ
 7. Οφέλη ΜΔΠ
 8. Μειονεκτήματα ΜΔΠ
 • Εγκεκριμένα προϊόντα στον αθλητισμό:
 1. Ορισμός
 2. Είδη εμπορικών συμβόλων
 3. Είδη ΕΠΑ
 4. Αξιοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων
 5. Προσφορά ΕΠ στους καταναλωτές
 6. Παράγοντες οικοδόμησης προγράμματος δημιουργίας εγκεκριμένων προϊόντων (ΕΠ)
 7. Διαδικασία απόκτησης ΕΠ
 8. Επιτυχία προγραμμάτων παραχώρησης ΕΠ
 9. Παράνομα προϊόντα
 10.  Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα
 • Αθλητισμός και ΜΜΕ:
 1. Ορισμός
 2. Ρόλος των ΜΜΕ
 3. Παραδοσιακά/νέα ΜΜΕ
 4. Αθλητισμός και ΜΜΕ
 5. Αθλητισμός, χορηγία και ΜΜΕ
 6. Θετικές/αρνητικές επιδράσεις ΜΜΕ
 • Αθλητική Χορηγία:
 1. Αθλητικά γεγονότα
 2. Επιθετικό μάρκετινγκ
 3. Ενεργοποίηση της χορηγίας
 • Νομική προσέγγιση αθλ. γεγονότος:
 1. Ορισμός
 2. Στοιχεία που το καθορίζουν
 3. Ενδιαφερόμενα μέλη
 • Έρευνα στην αθλ. χορηγία:
 1. Σημαντικότητα της έρευνας
 2. παράγοντες που επηρεάζουν τις επιπτώσεις της χορηγίας
 3. επιπτώσεις της χορηγίας
 4. Συμβουλές προς διοικητικά στελέχη
 5. Σημαντικότητα της έρευνας
 6. Πρόσφατες έρευνες

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι χρήστες θα μπορούν:

 • Να αναγνωρίζουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών/προϊόντων του αθλητισμού και τον τρόπο που επηρεάζουν τις πρακτικές του μάρκετινγκ στον αθλητισμό.
 • Να κατανοήσουν τις αρχές και τους στόχους των χορηγικών προγραμμάτων.
 • Να δημιουργήσουν προτάσεις χορηγίας.
 • Να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν χορηγικά προγράμματα .
 • Να αξιοποιούν εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης στον αθλητισμό αναψυχής.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

•  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

•  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

•  Λήψη αποφάσεων

•  Αυτόνομη εργασία

•  Ομαδική εργασία

•  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

(Α) Ελληνική

 • Αλεξανδρής, Κ. (2011). Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών Αθλητισμού και Αναψυχής. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη.
 • Mullin, B. J., Hardy. W. A. (2004). Αθλητικό Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Πασχαλίδης. Αθήνα.
 • Shilbury, D., Shayne, Q., Westerbeek, H., & Costa, G. (2007). Στρατηγικό Μάρκετινγκ του Αθλητισμού και της Αναψυχής. Εκδόσεις ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ, Αθήνα.
 • Ferrand, A., Torrigiani. L., and Povill, A. C. (2007). Routledge Handbook of Sports Sponsorship Successful Strategies. Routledge, New York

(Β) Ξενόγλωσση

 • Alexandris, K., Tsiotsou, R. H. (2012). Testing a hierarchy of effects model of sponsorship effectiveness. Journal of sport management, 26, 363-378Online readings