Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Οικονόμου Νικόλαος, Καθηγητής Α.Π.Θ., Στεφανίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια,    

                    Μαυρίδου Σοφία, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και MSc Γεωλόγος ΑΠΘ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

                    

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Μαυρίδου Σοφία, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και MSc Γεωλόγος ΑΠΘ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Τυποποίηση και βάσεις δεδομένων δομικών υλικών

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.  Ξύλο (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις,  προσβολή, προστασία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Κεραμικά (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.  Πλαστικά (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Μη σιδηρούχα μέταλλα (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.  Ασφαλτικά υλικά (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Γυαλί (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Μονωτικά (θερμομονωτικά και στεγανωτικά, είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9. Χρώματα (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10. Δομικά υλικά και περιβάλλον (οικολογικά δομικά υλικά, τοξικότητα δομικών υλικών, ανακύκλωση, αξιοποίηση μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους)

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί:

•  στην κατανόηση εννοιών σχετικών με βασικά και ειδικά δομικά υλικά

•  στην προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•  στην εκτέλεση συνθετικών και συμπερασματικών ομαδικών εργασιών

•  στην αναζήτηση καινούργιων λύσεων σε σύνθετα θέματα δομικών υλικών

•  στην επαφή του φοιτητή με εργαστηριακούς χώρους και στην εκτέλεση ελέγχων ποιότητας βασικών και ειδικών δομικών υλικών

•  στη γνωριμία με ειδικά παραδοσιακά και σύγχρονα δομικά υλικά.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει τις ικανότητες:

•  να γνωρίζει βασικές ιδιότητες ειδικών δομικών υλικών

•  να επιλέγει δομικά υλικά με γνώμονα ΚΑΙ περιβαλλοντικά κριτήρια

• να σέβεται το φυσικό περιβάλλον, προσπαθώντας να εξοικονομεί πρώτες ύλες, μέσω χρήσης εναλλακτικών υλικών/ αποβλήτων

• να λαμβάνει αποφάσεις όσον αφορά στην επιλογή και χρήση των διαφόρων δομικών υλικών

Απόκτηση δεξιοτήτων

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις δεξιότητες:

• να χρησιμοποιεί δομικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος μέσω χρήσης εναλλακτικών των φυσικών πρώτων υλών ή εναπαχρησιμοποίησης των βασικών δομικών υλικών μέσω ανακύκλωσης αυτών μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους

•  να λαμβάνει αποφάσεις για χρήση κατάλληλων βασικών και ειδικών δομικών υλικών

•  να έρχεται σε επαφή με κανονισμούς/ προδιαγραφές βασικών και ειδικών δομικών υλικών

•  να κατανοεί και να λειτουργεί με γνώμονα τους κανόνες της αγοράς

•  να αναζητεί, να συνθέτει δεδομένα και πληροφορίες σχετικών με τη χρήση απαραίτητων τεχνολογιών όσον αφορά σε βασικά και ειδικά δομικά υλικά

•  να συμμετέχει σε ομαδικές εργασίες

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Βασικά δομικά υλικά, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές

Δομικά Υλικά Ι και Δομικά Υλικά ΙΙ

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Α) Μέσω του συστήματος «Εύδοξος Βιβλίο [12417]: Δομικά υλικά, Wendehorst Reinhard,Spruck Helmut

Β) Δομικά υλικά, Τριανταφύλλου, ISBN 960-921777-1-0, Πάτρα 2008, 8η έκδοση

Γ) Σημειώσεις και παρουσιάσεις των διαλέξεων των επί μέρους ενοτήτων του μαθήματος, στις οποίες υπάρχει πρόσβαση από το Διαδίκτυο (ιστοσελίδα τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ)

Δ) Civil Engineering Materials, edited by Neil Jackson and Ravindra K. Dhir, fifth edition