Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα:

Χαρά Χαραλάμπους, Καθηγήτρια

Βιογραφικό: 

http://users.auth.gr/~hara/cv_greek.pdf

 

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου - Επεξεργασία Υλικού: 

Ανέστης Φωτιάδης, Λέκτορας

 

Βιντεοσκόπηση : 

Δημήτρης Χριστοδουλίδης

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Γραμμικά συστήματα
 2. Γραμμικές συναρτήσεις
 3. Εξίσωση διάστασης
 4. Πίνακας μετασχηματισμού
 5. Χαρακτηριστικά στοιχεία πίνακα (Ιδιοτιμές, Ιδιοδιανύσματα)
 6. Διαγωνιοποίηση πίνακα
 7. Θεώρημα Caley-Hamilton
 8. Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο
 9. Ορθογώνιοι πίνακες
 10. Φασματικό Θεώρημα

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Κατανόηση των βασικών εννοιών που συνοψίζονται στη περιγραφή της Γραμμικής Άλγεβρας II, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευόμενων και εφαρμογή των εννοιών της Γραμμικής Άλγεβρας στους διάφορους τομείς των Μαθηματικών. 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Βασικές γνώσεις, όπως περιγράφονται στο μάθημα της Εισαγωγής στην Άλγεβρα και στο μάθημα της Γραμμικής Άλγεβρας Ι.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Πρόσωπο με πρόσωπο

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Γραπτή εξέταση
 • Γραπτή εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Θεοχάρη-Αποστολίδη, Θ., Χαραλάμπους, Χ., & Βαβατσούλας, Χ. (2006). Εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα. Θεσσαλονίκη: [χ.ο.].

 2. http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06-linear-algebra-spring-2010/ (συμπληρώνει και τονίζει με άλλη οπτική γωνία κάποια από τα θέματα, βλ. Lectures 1, 7, 8,14, 15, 16, 17, 21, 22).