Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Νικόλαος Στεργιούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Νικόλαος Τρυφωνίδης

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Βασικές έννοιες αστρονομίας - Συστήματα συντεταγμένων και Χρόνος
 2. Αποστάσεις αστέρων
 3. Αστρική φωτομετρία - Αστρικά μεγέθη - Δείκτες χρώματος -Θερμοκρασία αστέρων
 4. Σχηματισμός και ένταση φασματικών γραμμών - Φάσματα και φασματική ταξινόμηση αστέρων
 5. Ήλιος
 6. Οι Πλανήτες και οι Δορυφόροι τους
 7. Μικροί Πλανήτες – Κομήτες
 8. Βασικές έννοιες αστρικής εξέλιξης και των τελικών σταδίων των αστέρων
 9. Διπλοί αστέρες
 10. Μεταβλητοί αστέρες
 11. Χαρακτηριστικά, ταξινόμηση, σμήνη και εξέλιξη γαλαξιών

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • αποκτήσουν βασικές θεωρητικές γνώσεις αστρονομίας και αστροφυσικής
 • μάθουν να συνδιάζουν τις θεωρητικές γνώσεις για την επίλυση βασικών προβλημάτων αστρονομίας και αστροφυσικής

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Βασικές γνώσεις Γενικής Φυσικής και Γενικών Μαθηματικών

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βασικά συγγράμματα:

 1. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Αστρονομία, Συγγραφείς Χ. Βάρβογλης, Ι.Χ. Σειραδάκης, Εκδόσεις Υπηρεσία Δημ. ΑΠΘ, Γαρταγάνης, 1994
 2. Αστροφυσική, Τόμος Ι (Αστέρες), Αστροφυσική, Τόμος ΙΙ (Γαλαξίες, Πλανητικό σύστημα), Συγγραφέας Frank Shu (Μετάφραση: Ι. Βεντούρα et. al., Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης, 2003

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 • Harwit M.: Astrophysical Concepts, John Willey, New York, 1973
 • Pasachoff J.M.: Contemporary astronomy, International Thomson Publishing, 1988
 • Freedman R.A., Kaufmann W.J. III: Universe, W.H. Freeman, 2001